Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Работа из раздела: «Финансы»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
       Національний університет „Львівська політехніка”
            Інститут післядипломної освіти                          Кафедра фінансів                КУРСОВА РОБОТА

                 на тему:
         „Фінансовий аналіз діяльності підприємства”                     Виконав: студент групи

                     Керівник:_______________________
                     _______________________________                 Львів 2004
                  АНОТАЦІЯ
   Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового
напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом
оволодіння методикою фінансового аналізу діяльності підприємства.
   Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань
програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок
самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів
розрахунку показників фінансового аналізу діяльності підприємства.
   Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас
навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань
фінансового аналізу на промисловому підприємстві.
   В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно – правове
забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, дана
загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства,
проведений аналіз майнової структури капіталу, аналіз фінансової структури
капіталу або джерел фінансування, оцінка структурних змін капіталу, аналіз
показників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможності
підприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового стану
підприємства, зроблені висновки.

   Course work is stipulated by the curriculum for students of a base
direction of preparation 0501 „Economy and business” and is the important
stage of mastering by a technique of the financial analysis of activity of
the enterprise.
    The purpose of fulfillment of course work is the profound studying
separate questions of the program, preparation of experts behind a trade
the finance, finding of skills of independent fulfillment of scheduled
accounts, registration of results of account of parameters of the financial
analysis of activity of the enterprise.
    The problem of course work - to learn to apply theoretical knowledge
bought during instruction and practical skills to the solution of questions
of the financial analysis on industrial enterprise.
   During fulfillment of work have been considered: it is informational -
legal maintenance of the analysis of own financial resources of the
enterprise, the general characteristic and the characteristic of activity
of the enterprise, the conducted analysis of property capital structure,
the analysis of a financial structure of the capital or sources financing,
an estimation of structural changes of the capital, the analysis of
parameters of profitability, the liquidity analysis and is given to
solvency of the enterprise, the considered directions improvement of
financial circumstances of the enterprise, the made conclusions.
                  ЗМІСТ|Вступ                                 |3  |
|1.|Інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових   |5  |
| |ресурсів підприємства.                       |  |
|2.|Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у|7  |
| |2003 році.                             |  |
|3.|Аналіз майнової структури капіталу за 2003 рік і оцінка структурних|10 |
| |змін.                               |  |
|4.|Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування за  |13 |
| |2003 рік і оцінка структурних змін.                |  |
|5.|Аналіз показників рентабельності.                 |15 |
|6.|Загальна оцінка фінансового стану та платоспроможності      |17 |
| |підприємства за 2003 рік.                     |  |
|7.|Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Альфа”       |26 |
|Висновки                                |30 |
|Список використаної літератури                     |32 |
|Додатки                                |33 |

                  ВСТУП

   За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого
розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності
значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану
підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової
стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового
стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки
жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення
прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й
об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз
фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та
фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого
підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його
платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки,
розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.
   Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів.
   Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на
нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на
фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск
і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу
виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість,
то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий
стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції,
труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на
рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його
платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може
призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у
виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована
на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни,
досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів,
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме
цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки
фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні
його стабільного фінансового стану.
   Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик
діяльності кожного підприємства.
   Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів
підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку
як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед
бюджетом, банком та іншими установами.
   Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати
з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить
критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці
за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити
'больові точки' у фінансовій діяльності та способи ефективнішого
використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької
платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у
постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану
прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних
санкцій.
   Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,
забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та
кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних
паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
   Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для
розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.
   Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб
мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного
диференціювання відсоткових ставок.
У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних,
найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину
фінансового стану підприємства.
При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі:
аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи
підприємства.
   Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану
підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої
оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за
ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в
поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині
резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.
 1. ІНФОРМАЦІЙНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
                ПІДПРИЄМСТВА.

    Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багато
нормативних актів. Одним із важливих законів є Закон  України  “Про
власність” від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення
вільного економічного самовизначення громадян, використання  природних,
економічних, науково-технічних та культурних потенціалів республіки для
підвищення рівня життя народу.
    Наступним нормативним актом є Закон України “Про підприємництво” від
7 лютого 1991р. №698-XII, який визначає загально правові, економічні та
соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами  та
юридичними особами на території України, встановлює гарантії  свободи
підприємництва та його державної підтримки. Згідно із статтею 5, одним із
принципів підприємницької діяльності є залучення і використання матеріально-
технічних, фінансових, трудових, природних та інших  видів  ресурсів,
використання яких не заборонено або не обмежено законодавством
    Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. №887-
XII, виділяє види і організаційні форми підприємств, правила їх створення,
реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення
ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.
Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній
основі. Підприємство може надавати банку на договірній основі право
використовувати свої вільні кошти і встановлювати  проценти  за  їх
використання. Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями проводяться у
безготівковому та готівковому порядку через установи банків, відповідно до
правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених НБУ.
    З 1 січня 1995 року основним виглядом прямого податку на юридичних
осіб в Україні став податок на прибуток, що був введений Законом України
від 28 грудня 1994 року “Про оподаткування прибутку підприємств” (після
чисельних змін і доповнень з 1.07.97 цей закон діє у редакції Закону
України від 22.05.97 року). Стаття 3 Закону України “ Про оподаткування
прибутку підприємств” присвячена характеристиці об’єкту оподаткування і
порядку обчислення оподатковуваного прибутку. Це дуже важливий закон.
Оскільки основним  джерелом  формування  власних  фінансових  ресурсів
підприємства є прибуток.
Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат
платника податку та на суму амортизаційних відрахувань.
    Ставка податку на прибуток підприємств закріплена у статті 10 Закону
України “Про оподаткування прибутку підприємств” - прибуток платників
податку оподатковується за ставкою 30% до об’єкта оподаткування.
    Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року
№168/97-ВР визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та
ставки оподаткування,  перелік  неоподатковуваних  та  звільнених  від
оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних
операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та
внесення податку до бюджету.
    Згідно із статтею 2 об’єктом оподаткування є операції платників
податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.
Згідно із статтею 4 база оподаткування операцій з продажу товарів (робіт,
послуг) визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної за
вільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного
мита, інших податків та зборів, за винятком податків на додану вартість, що
включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із Законом України з
питань оподаткування. Об’єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20%.
Згідно із статтею  7  продаж  товарів  здійснюється  за  договірними
(контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість.
    В  залежності від правового статусу  підприємства  визначається
мінімальний розмір статутного капіталу і порядок його формування. Розмір
статутного капіталу оговорюється в засновницьких документах підприємства і
вноситься в реєстраційну карту при  здійсненні  державної  реєстрації
підприємства. Мінімальний розмір статутного фонду регламентується діючим
законодавством тільки для господарських товариств і деяких специфічних
видів діяльності, як правило, пов’язаної з фінансовими операціями. Для
підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його
величина визначається засновником і залежить перш за все від виду і
масштабу діяльності. Законодавчі акти, що регулюють мінімальний розмір
статутного фонду – це Закон України “Про внесення змін і доповнень в Закон
України “Про господарські товариства” від 16 грудня 1993р. №3709; Положення
“Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”, затверджене  Указом
Президента України від 19 лютого 1994р. №55/94; Декрет Кабінету Міністрів
України “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 №23-93.
Порядок і джерела формування статутних фондів залежать від типу
підприємства і форми власності, на базі якої воно функціонує. В Україні
права підприємств різних типів і форм власності закріплені у чинному
законодавстві, зокрема в законах України «Про власність», «Про підприємство
в Україні», «Про господарські товариства».
    З 1 січня 1995 р. в Україні скасовано порядок, що передбачав
вилучення державою частини амортизаційних коштів державних підприємств до
державного бюджету для створення централізованих фондів капіталовкладень,
тобто вся сума амортизаційних відрахувань перебуває  у  розпорядженні
підприємств для витрат за цільовим призначенням. Але не виключено, що,
враховуючи інвестиційну ситуацію в країні, такий порядок  може  бути
запроваджено знову.
Таким чином, беручи до уваги, що нормативні акти постійно змінюються та
доповнюються, керівництву підприємства потрібно постійно цікавитися змінами
у законодавстві.
    2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
                  “АЛЬФА”

    ВАТ “Альфа” засноване в 1964 році як цех від іншого заводу. В 1965
році  завод  був  підпорядкований  міністерству  верстатобудування  та
інструментальної промисловості СРСР. З цього часу завод налагодив масовий
випуск різців токарних напаяних, збірних, фрез кінцевих, наборів слюсарно –
монтажних інструментів.
    Акціонування підприємства почалось в 1995 році. На 1 листопада 1996
року на аукціонах продано 43% акцій. Статутний фонд становить 56442
гривень. Чисельність робітників становить 245 чол.
    Метою діяльності ВАТ „Альфа“ є отримання прибутку за  рахунок
наукової, виробничої та підприємницької діяльності.
    Предметом діяльності є :
1. виробництво слюсарно – монтажних, металорізальних інструментів для
  машинобудівних підприємств, підприємств різноманітних галузей народного
  господарства, майстерень  ремонтного  профілю,  сільськогосподарських
  підприємств, транспорту, а також власників легкових автомобілів;
2. реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб
  працівників, створення безпечних умов праці;
3. збереження на договірній основі мобілізаційних потужностей;
4. виробництво та реалізація товарів народного споживання;
5. надання послуг іншим юридичним особам та населенню;
6. зовнішньоекономічна діяльність;
7. комерційна, посередницька,  торгова  та  інші  види  господарської
  діяльності, не заборонені чинним законодавством.
    Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
    Майно Товариства складається з основних  засобів  та  обігових
цінностей, а також цінностей, вартість яких  відображена  в  балансі
Товариства.
    Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші
рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та
торговий знак.
    Прибуток Товариства утворюється з надходжень від  господарської
діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і
витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства  вносяться
передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
    Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається
у повному розпорядженні Товариства.
    За рішенням загальних зборів Товариство створює :
    а) резервний (страховий) фонд;
    б) фонд оплати дивідендів.
    Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку
Товариства.
    Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до  загальної
вартості належних їм акцій.
    Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у
встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

    Для аналізу основних показників, які характеризують  діяльність
підприємства в поточному 2003 році доцільно скласти таку таблицю:

                 Таблиця 1


        Техніко-економічна характеристика ВАТ ”Альфа”


|Показники           |Одиниця|2002 |2003  |Відхилен|Темп  |
|                |виміру |   |    |ня   |росту, |
|                |    |   |    |    |%   |
|I. Продукція          |    |   |    |    |    |
|1.1.Обсяг промислової продукції|Тис.  |631,8 |957,0 |325,2  |51,5  |
|(послуг) в оптових цінах без  |грн.  |   |    |    |    |
|ПДВ та акцизного збору в діючих|    |   |    |    |    |
|цінах             |    |   |    |    |    |
|1.2.Зміна залишків       |Тис.  |16,9 |33,7  |+16,8  |99,4  |
|незавершеного виробництва   |грн.  |   |    |    |    |
|II. Фінансові результати    |    |   |    |    |    |
|2.1. Балансовий прибуток    |Тис.  |(3)  |(87)  |    |    |
|(збиток)            |грн.  |   |    |    |    |
|2.2.Собівартість виготовленої |Тис.  |748  |1030,3 |282,3  |37,7  |
|продукції           |грн.  |   |    |    |    |
|2.3. Виручка від реалізації  |Тис.  |853  |1111  |258   |30,2  |
|продукції (товарів, послуг)  |грн.  |   |    |    |    |
|III. Основні фонди       |    |   |    |    |    |
|3.1. Річна вартість основних  |Тис.  |3562,2|3388,7 |-173,5 |-4,8  |
|фондів             |грн.  |   |    |    |    |
|IV. Праця           |    |   |    |    |    |
|4.1. Чисельність штатних    |Чол.  |207  |189  |-18   |-8,7  |
|працівників основної діяльності|    |   |    |    |    |
|(середня)           |    |   |    |    |    |
|4.2. Фонд оплати праці     |Тис.  |177  |249  |72   |40,7  |
|                |грн.  |   |    |    |    |
|V. Ефективність виробництва  |    |   |    |    |    |
|5.1. Фондовіддача       |    |0,18 |0,28  |0,10  |55,5  |
|5.2. Фондомісткість      |    |5,64 |3,54  |-2,1  |-37,23 |
|5.3. Фондоозброєність     |    |17,21 |17,93 |0,72  |4,18  |

    За 2003 рік випущено товарної продукції (в оптових цінах ) на 957
тис. грн., що на 325,2 тис. грн. більше обсягу 2002 року. Разом з тим
збільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукції
на 1111 тис. грн., що на 33,2% більше реалізації минулого періоду.
    Від всієї господарської діяльності в 2003 році підприємство отримало
збитків на суму 87 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом
минулого року, то можна  судити  про  погіршення  фінансового  стану
підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про не
конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов’язано з великими
матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу
відділів збуту та маркетингу.
    Собівартість виготовленої продукції збільшилась на 282,3 тис. грн.
(37,7%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що
виготовляється, досить високої якості, але через  велику  ціну  (яка
обумовлена  високим  рівнем  собівартості  продукції)  інструменти  не
користуються попитом. Про це свідчить і дуже високий рівень фондомісткості,
яка набагато перевищує нормативне значення. Хоча на кінець звітного періоду
вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску
продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів,
оскільки вони вже застарілі, та на отриману суму закупити нове обладнання,
більш досконале. Показники фондовіддачі менше нормативу, що рекомендується
спеціалістами (в межах 3). Тобто на одиницю фондів приходиться менше
одиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,18 та 0,28).
    В 2003 році в порівнянні з відповідним періодом 2002 року чисельність
всього персоналу знизилась на 8,7%, а фонд оплати праці збільшився на
40,7%. Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень воно
було змушено звільнити 18 працюючих.
    Таким чином, результати аналізу основних показників  діяльності
підприємства за 2003 рік свідчать про незадовільне становище підприємства.
Це обумовлено недостатнім забезпечення виробництва власними  обіговими
коштами, несвоєчасністю розрахунків, великою заборгованістю підприємства
перед постачальниками та бюджетом.
Необхідно діяльність підприємства орієнтувати на розширення зв’язків із
зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних
коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.
     4. АНАЛІЗ МАЙНОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ЗА 2003 РІК І ОЦІНКА
               СТРУКТУРНИХ ЗМІН.

  Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні
всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити
висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або
які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.
Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу,
приведений в таблиці 2.
                                  Таблиця 2
      Аналіз складу та структури активу балансу підприємства
|Розміщення майна      |На початок року|На кінець року|Зміни за рік |
|              |Тис. |% до  |Тис. |% до  |Тис. |% до  |
|              |грн. |підсумк|грн. |підсумк|грн. |початку|
|              |   |ів   |   |ів   |   |року  |
|              |   |розділі|   |розділі|   |    |
|              |   |в   |   |в   |   |    |
|І. Необоротні активи    |   |    |   |    |   |    |
|Незавершене будівництво   |42,2 |1,18  |42,2 |1,25  |0   |0   |
|Основні засоби:       |   |    |   |    |   |    |
|залишкова вартість     |3520 |98,82 |3346,5|98,75 |-173,5|-4,93 |
|первісна вартість      |7489,4|    |7464,2|    |-25,2 |0,34  |
|знос            |3969,4|    |4117,7|    |   |    |
|Усього за розділом І    |3562,2|83,28 |3388,7|77,22 |-173,5|-4,87 |
|ІІ. Оборотні активи     |   |    |   |    |   |    |
|Запаси:           |   |    |   |    |   |    |
|виробничі запаси      |218,2 |30,51 |262,5 |26,28 |44,3 |20,30 |
|незавершене виробництво   |16,9 |2,36  |33,7 |3,37  |16,8 |99,41 |
|готова продукція      |421,9 |59   |529,35|53   |107,45|25,5  |
|товари           |2,7  |0,38  |6,5  |0,65  |3,8  |140,74 |
|Усього вир. обіг. кап.   |659,7 |92,24 |832,05|83,30 |172,35|26,13 |
|Дебіторська заборгованість |   |    |   |    |   |    |
|за товари, роботи, послуги: |   |    |   |    |   |    |
|чиста реалізаційна вартість |40,1 |5,61  |143,6 |14,38 |103,5 |258,10 |
|Дебіторська заборгованість |   |    |   |    |   |    |
|за розрахунками:      |   |    |   |    |   |    |
|з бюджетом         |   |    |6,6  |0,66  |6,6  |    |
|Інша поточна дебіторська  |4,9  |0,69  |11,4 |1,14  |6,5  |132,65 |
|заборгованість       |   |    |   |    |   |    |
|Грошові кошти та їх     |   |    |   |    |   |    |
|еквіваленти:        |   |    |   |    |   |    |
|в національній валюті    |10,5 |1,47  |5,25 |0,53  |-5,25 |-50,00 |
|Усього обіг. кап.      |55,5 |7,76  |166,85|16,70 |111,35|200,63 |
|Усього за розділом ІІ    |715,2 |16,72 |998,9 |22,76 |283,7 |39,67 |
|ІІІ. Витрати майбутніх   |   |    |0,7  |0,02  |0,7  |    |
|періодів          |   |    |   |    |   |    |
|Баланс           |4277,4|100  |4388,3|100  |110,9 |2,59  |

  З таблиці 2 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась
на 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна доля основних засобів та
інших необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. або на 4,87%. В їх
складі зменшилась доля основних засобів – на 173,5 тис. грн. (4,93%), а
значення незавершеного будівництва не змінилось, хоча  в  процентному
відношенні питома вага незавершених капітальних вкладень в загальній сумі
розділу зменшилась на 0,07%. Питома вага необоротних активів в загальному
складі майна зменшилась на 6,06% . Оборотні активи за звітний період
збільшились на 283,7 тис. грн. (39,67%). Але не слід розглядати це
збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином
за рахунок готової продукції, яка збільшилась на 107,45 тис. грн. (25,5%).
Це свідчить про те, що вироби не користуються попитом. Причиною цього є
висока  собівартість  продукції.  Слід  переглянути  цінову  політику
підприємства та доцільність надання відстрочки платежів або знижок для
негайної оплати. Виробничі запаси збільшились на 44,3 тис. грн. (20,3%).
Показник вартості товарів придбаних підприємством збільшився за звітний
період на 3,8 тис. грн. (140,74%). Показники незавершеного виробництва на
16,8 тис. грн. (99,41%). Питома вага виробничого оборотного капіталу, в
складі оборотних активів, знизилась з 92,24% до 83,30% відповідно на
початок і кінець року і це зменшення складає 172.35 тис. грн. (26.13%).
Частину виробничих запасів можна продати для збільшення коштів.
    Питома вага обігового капіталу зросла з 7,76% на початку року до
16,70% в кінці року. Зростання відбулось за рахунок різкого збільшення
дебіторської заборгованості на 161,6 тис. грн. зокрема із збільшенням
розрахунків за товари, роботи, послуги на 103,5 тис. грн. (258,1%), з
бюджетом – на 6,6 тис. грн., з іншими дебіторами – на 6,5 тис. грн.
(132,65%). Зменшилась сума коштів на розрахунковому рахунку – на 5,25 тис.
грн. Відсутність коштів пояснюється великою дебіторською заборгованістю за
товари, роботи, послуги.
    Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року
складає відповідно 83,28% та 16,72%, на кінець року – 77,22% та 22,76%.
Зменшився основний капітал на 173,5 тис. грн. (4,87%), а приріст оборотного
склав 283,7 тис. грн. (39,67%). Тобто трапився перерозподіл коштів в бік
зниження менш мобільної її частини – основних коштів. На початок та кінець
року основний капітал повністю покривався власними джерелами. Перевищення
суми власних джерел над сумою їх використання на покриття основного
капіталу спрямовується на формування оборотного капіталу. За  рахунок
власних оборотних коштів покривалось 81,6% поточних активів ( загальної
суми оборотного капіталу) , на кінець року цей показник складав 66,9%.
Такий стан склався, в основному, за рахунок випередження темпів росту
загальної суми оборотного капіталу .
    Доля кредиторської заборгованості в формуванні оборотного капіталу
складала:
   - на початок року :
      134,2 :715,2*100% = 18,76%
   - на кінець року :
       331,5:999,6*100% = 33,2%
   Аналізуючи структуру оборотного капіталу, бачимо, що матеріальні
оборотні кошти склали на початок року 92,24%, грошові кошти – 1,47%;
розрахунки та інші активи – 6,29%. Таке співвідношення пояснюється високим
рівнем матеріалоємності виробництва.  На  протязі  року  питома  вага
матеріальних оборотних коштів зменшилась на 8,94% та складала 83,30 %. В
цілому структура оборотних коштів декілька покращилась, оскільки питома
вага матеріальних оборотних коштів зменшилась, а грошових коштів  та
дебіторської заборгованості збільшилась.  Збільшення  залишків  готової
продукції на 25,5% свідчить про погіршення її збуту.
  Важлива увага при аналізі поточних активів має приділятися дебіторській
заборгованості. При наявності конкуренції та складності збуту підприємства
продають її, використовуючи форми послідуючої оплати. Тому дебіторська
заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу. Якщо на початок
року розрахунки з покупцями та замовниками складали 5,61%, то на кінець
року цей показник дорівнював 14,38%, а в загальному підсумку за рік він
збільшився на 258,1%. Зміни, що відбулись в  структурі  дебіторської
заборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік
погіршення платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження
продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості
дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває
недолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати
заробітної плати та інше.
  З точки зору фінансового менеджменту можна сказати, що структура
фінансових ресурсів була задовільною (це пов’язано перевищенням власних
коштів у структурі пасивів),  незважаючи  на  наявність  дебіторської
заборгованості, яка пов’язана із традиційними складнощами збуту продукції в
нашій економіці.
 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АБО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 2003
            РІК І ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН.
  Причини збільшення чи зменшення майна підприємства визначають, вивчаючи
зміни в складі джерел його формування. Надходження, купівля, формування
майна може відбуватися за рахунок власних і позичених коштів (капіталу),
характеристика співвідношення яких відкриває сутність фінансового стану
підприємства. Так, збільшення долі позичених коштів, з однієї сторони,
свідчать про загрозу фінансової нестабільності підприємства і збільшення
рівня фінансового ризику, а з іншої - про активний перерозподіл ( в умовах
інфляції і невиконання в строк фінансових зобов'язань) прибутку  від
кредитів по відношенню до підприємства-боржника.
  Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів
приведений в таблиці 3.
                                  Таблиця 3

      Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства

|Джерела коштів        |На початок  |На кінець року|Зміни за   |
|               |року     |       |звітний   |
|               |       |       |період    |
|               |Тис. |% до  |Тис. |% до  |Тис. |% до |
|               |грн. |підсумк|грн. |підсумк|грн. |початк|
|               |   |ів   |   |ів   |   |у року|
|               |   |розділі|   |розділі|   |   |
|               |   |в   |   |в   |   |   |
|І. Власний капітал      |   |    |   |    |   |   |
|Статутний капітал      |147,5 |3,56  |147,5 |3,64  |0  |0   |
|Додатковий вкладений капітал |3844,6|92,79 |3845,2|94,78 |0,6 |0,02 |
|Резервний капітал      |49,1 |1,19  |49,1 |1,21  |0  |0   |
|Нерозподілений прибуток   |102  |2,46  |15  |0,37  |-87 |-85,3 |
|(непокритий збиток)     |   |    |   |    |   |   |
|Усього за розділом І     |4143,2|96,86 |4056,8|92,51 |-83,4|-2,01 |
|IV. Поточні зобов’язання   |   |    |   |    |   |   |
|Кредиторська заборгованість |41,8 |31,1  |95,8 |28,90 |54  |129,19|
|за товари, роботи, послуги  |   |    |   |    |   |   |
|Поточні зобов’язання за   |   |    |   |    |   |   |
|розрахунками:        |   |    |   |    |   |   |
|з одержаних авансів     |6,4  |4,77  |1,2  |0,36  |-5,2 |-81,25|
|з бюджетом          |28  |20,86 |60,1 |18,13 |32,1 |114,64|
|з позабюджетних платежів   |1,9  |1,42  |13,3 |4,01  |11,4 |600  |
|зі страхування        |22,8 |16,99 |28,9 |8,72  |6,1 |26,75 |
|з оплати праці        |31,9 |23,77 |67  |20,21 |35,1 |110,03|
|Інші поточні зобов’язання  |1,4  |1,04  |65,2 |19,67 |63,8 |   |
|Усього за розділом IV    |134,2 |3,14  |331,5 |7,55  |197,3|147,02|
|Баланс            |4277,4|100  |4388,3|100  |110,9|2,59 |

    З таблиці 3 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства
за 2003 рік на 110,9 тис. грн. або на 2,59% обумовлено зростанням суми
позикових коштів на 197,3 тис. грн. або на 147,02%. Разом с тим власні
кошти зменшились на 2,09%. Зменшення власних коштів обумовлено збитками
звітного року 87 тис. грн. та їх  покриття  за  рахунок  зменшення
нерозподіленого прибутку який знаходиться в розпорядженні підприємства.
  Збільшення  залучених  коштів  відбулось  за  рахунок  збільшення
кредиторської заборгованості по всіх статтях.
  В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий та
статутний капітал Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній
період зросла 1,92%, на або на 0,6 тис. грн., доля резервного капіталу
зменшилась на 0,02% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Розмір
статутного фонду не змінився. Велике значення мають власні оборотні кошти
підприємства, що вираховуються як різниця між  власними  коштами  та
необоротними і показують, скільки із загальної суми  власних  коштів
підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів:
  1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис. грн.
  2. на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис. грн.
  Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 581 тис. грн. до
668,1 тис. грн.
  Негативним є зростання питомої ваги залучених коштів на 4,41%, хоча
короткострокові кредити підприємство не залучає. Це пояснюється досить
високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу
частину об’єму кредиторської заборгованості складає заборгованість перед
постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне
забезпечення та який майже безкоштовний. Зростання її об’єму в звітному
році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить і
зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн.
(110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на
32,1 тис. грн. (114,64%), зі страхування - на 6,1 тис. грн. (26,75%), з
позабюджетних платежів – на 11,4 тис. грн. (600%), з іншими кредиторами –
на 63,8 тис. грн. Заборгованість по авансах одержаних зменшилась на 5,2
тис. грн. (81,25%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
зросла на 54 тис. грн. (129,19%). Тобто підприємство використовує кошти,
які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану
підприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу і
своєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторська
заборгованість.
          6. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.
   Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових
результатів і ефективності діяльності підприємства.
   Вони вимірюють прибутковість підприємства з різні позиції і групуються
відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.
Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів;
потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал що інвестувався;
власників і засновників - прибутковість акції і т.д.
  Рентабельність продажу. Він показує, який прибуток з однієї гривні
продажу отримало підприємство. Рентабельність продажу = Чистий прибуток
(ряд. 220 ф. № 2) / Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (ряд. 035 ф. № 2) Нормальною вважається
рентабельність не менша 30%, в умовах високого податкового тиску – 15%.
   Рентабельність у 2003р. для підприємства становила:-84000 / 1111000 =
-0,08 (-8 %). Звідси робимо висновок, що після вирахування з отриманого
доходу всіх витрат залишається 8 копійок збитків від кожної гривні продажу.
У 2002р – 3000 / 853000 = -0,003 (-0,3%). Збитки становили всього 0,3
копійки від кожної гривні продажу.
  Рентабельність капіталу. Показує ефективність використання всього майна
підприємства. Зниження його свідчить про падаючий попит на продукцію
підприємства і про перенагромадження активів. Цей показник визначається як
співвідношення чистого прибутку і середньорічної вартості власного
капіталу. Рентабельність капіталу = Чистий прибуток (ряд. 220 ф. № 2) /
(Власний капітал на початок періоду (ряд. 380 гр. З ф. № 1) + Власний
капітал на кінець періоду (ряд. 380 гр. 4 ф. № 1)) / 2 Для нашого
підприємства вона складає: -84000 / 4100000 = -0,02 (-2%)
  Рентабельність майна Характеризує ефективність використання основних
засобів підприємства. Цей показник визначається як співвідношення валового
прибутку і середньорічної вартості основних засобів підприємства.
Рентабельність майна = валовий прибуток (ряд. 50 ф. № 2) / Залишкову
вартість основних засобів підприємства(ряд. 030 гр. З ф. № 1). Вона
складає: 80700 / 3346500 = 0,024 (2,4%) за звітний період та 105000 /
3520000 = 0,03 (3%) за попередній період.
   Рентабельність продукції. Цей показник дає можливість побачити
скількох прибутків отримано на одиницю собівартості реалізованої продукції.
Рентабельність продукції = Прибуток, що залишається в розпорядженні
підприємства (ряд. 50 ф. № 2) / Повна собівартість реалізованої продукції
(ряд. 40 ф. № 2). Вона складає: 80700 / 1030300 = 0,08 (8%) за звітний
період та 105000 / 74800 = 0,14 (14%) за попередній період. Рентабельність
продукції за звітний рік упала в 1,75 рази і склала всього 8%. Значить
кожен карбованець витрачений на виробництво приніс тільки 8 копійок
прибутку.
  Показник рентабельності виробництва знаходиться в прямій залежності від
рентабельності продукції й оберненій залежності від зміни  фондомісткості
продукції.
  Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням
собівартості одиниці продукції.  Чим  краще  використовуються  основні
виробничі фонди, тим нижче фондомісткість, вище фондовіддача і в наслідок
цього відбувається зростання показника рентабельності виробництва. При
поліпшенні використання матеріальних обігових коштів знижується  їхній
розмір, що припадає на 1 гривню реалізованої продукції. Отже, чинники
прискорення оборотності матеріальних оборотних коштів є одночасно чинниками
росту рентабельності виробництва.

 7. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЛІКВІДНОСТІ (ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ)
                ПІДПРИЄМСТВА.

   Оцінка фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин
особливо важлива для вирішення конкуренції і фінансової стабільності,
надійності підприємства як партнера. У значній мірі втрачає значення
контроль виконання планів, які регламентують  діяльність  підприємств,
зростає потреба в оцінка фінансового стану  та  аналізі  ліквідності
(платоспроможності) підприємства.
  Ліквідність підприємства – це можливість у практичній ситуації, що
склалася, погасити всі свої зобов’язання перед контрагентами, банками,
акціонерами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності.
  В економічній практиці підприємств України поступово впроваджується
методика оцінки фінансової стійкості і платоспроможності  економічних
агентів (суб'єктів ринкових відносин),  яка  за  змістом  відповідає
міжнародним вимогам і ґрунтується на даних фінансової  звітності  і
бухгалтерського балансу.
  В залежності від мети дослідження конкретних аналітичних задач в першу
чергу необхідно агрегувати основні розділи активу і пасиву балансу.
Агрегована форма бухгалтерського балансу показана на умовних даних.
  З орієнтацією на розробку бізнес-планів доцільно згрупувати окремі
показники в основні групи:
 * запаси і затрати (33);
 * власні оборотні кошти (ВОК);
 * джерела формування запасів (ДФЗ).
  Запаси і затрати (33) визначаються за даними бухгалтерського балансу як
підсумок II розділу активу балансу.
  Власні оборотні кошти (ВОК) розраховуються за наступною методикою: ВОК=
Поточні активи — Поточні пасиви
  Таким чином, власні оборотні кошти - це різниця між поточними оборотними
активами (вартість оборотного капіталу в матеріально-речовій і грошовій
формах) і  поточними  (короткостроковими)  зобов'язаннями  підприємства
(короткострокові кредити, зобов'язаннями перед: постачальниками, бюджетом
по податках і платежах, працівниками, іншими підприємствами по отриманих
авансах і т.д.).
  Джерела формування запасів (ДФЗ) визначаються таким чином:
  ДФЗ = Власні оборотні кошти + Короткострокові кредити банку і
     короткострокові позики для покриття запасів + Розрахунки з
     кредиторами за товари, роботи послуги
  Порівнюючи приведені вище три основні показники (33, ВОК і ДВЗ), в
практиці фінансового менеджменту можна умовно  виділити  такі  рівні
фінансової стійкості підприємства:
  1) абсолютну фінансову стійкість, яка характеризується нерівністю:
             33 < ВОК
   2) нормальну  фінансову  стійкість,  для  якої  виконується
наступна нерівність :
                ВОК < 33 < ДФЗ.
   3) нестійкий фінансовий стан, для якого характерною є нерівність типу:
                 33 >ДФЗ.
  Економічний зміст даної нерівності полягає в тому, що запаси і затрати
неможливо покрити джерелами коштів.
   4) критичний фінансовий стан характеризується такою ситуацією, коли не
   тільки не виконується нерівність 3), але й мають місце ' непокриті
   збитки' , а також 'Довгострокові кредити та позики, що не погашені в
   строк'.
                                  Таблиця 4
    Агрегований баланс для аналізу фінансового стану підприємства.
                                 тис. грн.
|Показник      |На початок року   |На кінець року   |
|ЗЗ         |715,2        |998,9        |
|ВОК         |581         |667,4        |
|ДФЗ         |622,8        |763,2        |

   Аналіз отриманих даних свідчить про нестійкий фінансовий стан. Це
означає, що підприємство, якщо всі кредитори воднораз пред’являть вимогу
погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та
в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим
джерелом (менш ліквідним - дебіторською заборгованістю). В даному випадку
це був би найбільш ймовірний вихід, тому що кредитів підприємство не
залучає (ні довгострокових, ні короткострокових). Хоча підприємство в
цілому, можна сказати, забезпечене оборотними коштами, але всі  вони
мобілізовані в активи, які повільно реалізуються,  і  в  дебіторську
заборгованість.
   Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко не достатньо
для визначення  ступеню  його  платоспроможності,  тому  на  практиці
розраховують деякі інші показники.
   Коефіцієнти ліквідності в оцінці фінансового стану підприємства є
найбільш важливими. Ці показники визначають стан  ділової  активності
підприємства і його ефективність, спроможність наявними власними коштами
розрахуватися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками.
   Аналізуючи показники ліквідності за строками, підприємства визначають,
наскільки швидко виробничі запаси і дебіторська заборгованість
перетворювались у наявні гроші.
   На підставі даних другого розділу  активу  балансу  розраховують
коефіцієнти ліквідності. На практиці  використовують  три  коефіцієнти
ліквідності.
   При обчисленні першого показника до ліквідних коштів включають лише
грошові кошти у касі, на банківських рахунках, а також цінні папери, які
можуть бути реалізовані на фондовій біржі. Цей показник носить назву
коефіцієнта абсолютної ліквідності. Він розраховується як відношення суми
грошових коштів до короткострокових зобов’язань.
   Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку частину
короткострокової заборгованості підприємство може негайно погасити. Він
розраховується по формулі :
       АЛ = ( Кі + Гк ) / П,           (7.1)
    де Кі - кошти на розрахунковому та інших рахунках ;
      Гк - гроші в касі ;
      П - поточні зобов’язання.
    На початок року : 10500/134200 = 0,09
    На кінець року : 5250/331500 = 0,016
   Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від
0,2 до 0,35.

   Другим  коефіцієнтом,  який  характеризує  ступінь  ліквідності
підприємства, є коефіцієнт швидкої ліквідності (Acid test ratio, Quick
ratio), який відрізняється від коефіцієнта абсолютної ліквідності тим, що в
склад ліквідних коштів включається також дебіторська заборгованість та інші
активи. Він обчислюється за формулою:
     QR = ( Кі + Гк + Дз ) / П,            (7.2)
    де Дз - дебіторська заборгованість.
    На початок року : 55500/134200 = 0,41
    На кінець року : 166850/331500 = 0,5
   Цей показник характеризує прогнозні платіжні можливості підприємства
при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей коефіцієнт
повинен дорівнювати або бути більшим 1, але реально для українських
підприємств він складає не більше 0,7-0,8. Виходячи з цього рекомендоване
значення 0,3-1


   Третій коефіцієнт - коефіцієнт загальної ліквідності (Current Ratio)
має в своєму чисельнику ще й суму виробничих запасів:

   CR = ( Кі + Гк + Дз + Зз ) / П,              (7.3)
    де Зз - виробничі запаси.
    На початок року : 715200/134200 = 5,33
    На кінець року : 998900/331500 = 3,01
   Згідно з міжнародною практикою, значення коефіцієнта ліквідності
повинні знаходитися в межах від одиниці до двох (іноді до трьох). Нижня
границя обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути щонайменше досить
для погашення короткострокових зобов'язань, інакше компанія виявиться під
погрозою банкрутства. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими
зобов'язаннями більш ніж у три рази також є небажаним, оскільки може
свідчити про нераціональну структуру активів.

   Четвертий коефіцієнт - чистий оборотний капітал (Net working capital),
у грошових одиницях:
        NWC = Ап – П              (7.4)
    де Ап – поточні активи
    На початок року : 715200-134200 = 581000
    На кінець року : 999600-331500 = 668100
    Значення, що рекомендуються: > 0
   Різниця між оборотними активами підприємства і його короткострокових
зобов'язань. Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової
стійкості підприємства,  оскільки  перевищення  оборотних  коштів  над
короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може
погасити свої короткострокові зобов'язання, але і  має  резерви  для
розширення діяльності. Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить
від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, обсягів
реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і  дебіторської
заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить  про  нездатність
підприємства  вчасно  погасити  короткострокові  зобов'язання.  Значне
перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить
про нераціональне використання ресурсів підприємства. Наприклад: випуск чи
акцій одержання кредитів понад реальну потребу.

   Обчислення чотирьох різних показників ліквідності обумовлено потребою
зробити висновок про стійкий фінансовий стан контрагентами, виходячи із
стосунків з  підприємством.  Наприклад,  для  постачальника  сировини,
матеріалів та послуг значний інтерес представляє перший показник; для банка
підприємства, яке кредитується - другий, четвертий, для володаря акцій і
облігацій підприємства - третій.
                                  Таблиця 5
         Аналіз показників ліквідності підприємства
|Показники               |На початок року |На кінець року |
|Грошові кошти, тис. грн.        |10,5      |5,25      |
|Дебіторська заборгованість, тис. грн. |45       |161,6     |
|Запаси і затрати, тис. грн.      |659,7      |832,05     |
|Поточні зобов’язання, тис. грн.    |134,2      |331,5     |
|Коефіцієнт абсолютної ліквідності   |0,09      |0,016     |
|Коефіцієнт швидкої ліквідності     |0,41      |0,5      |
|Коефіцієнт загальної ліквідності    |5,33      |3,01      |
|Чистий оборотний капітал        |581000     |668100     |

   Згідно таблиці 5 можна зробити висновки про не досить високий рівень
ліквідність підприємства за період, що аналізується. Це звичайно свідчить
про нестабільне фінансове становище підприємства на протязі всього періоду.
   Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності дуже низький.
Його значення свідчить  про  те,  що  тільки  1,6%  короткострокової
заборгованості підприємство може погасити негайно, по зрівнянню з початком
періоду - 9%.
   Коефіцієнт швидкої ліквідності теж має низьке значення, яке майже
вдвічі нижче оптимального. На кінець періоду цей  показник  декілька
збільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості. А оскільки
даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує
ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до
збільшення свідчить на користь підприємству.
   Тобто показники абсолютної і швидкої ліквідності набагато  нижчі
нормативних значень. Це визнано перевищенням  темпів  росту  поточної
заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства.
   Високим лишається тільки показник загальної ліквідності, є досить
високим і відповідав нормативному значенню (навіть перевищував його). Тобто
на початок звітного періоду на кожну гривню короткострокових зобов’язань
припадало 5,33 гривні поточних активів; на кінець періоду – 3,01 гривні.
Але він також мають тенденцію до зменшення. На жаль, високі показники
загальної ліквідності свідчать  не  про  стабільний  фінансовий  стан
підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність  у
підприємства понаднормативних виробничих запасів, що не є позитивною рисою
при аналізі фінансового стану підприємства.
   Збільшення чистого оборотного капіталу свідчить про нераціональне
використання ресурсів підприємства.
   Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість
покриття зобов’язань активами, строк перетворення яких у грошові кошти
відповідає строку погашення зобов’язань.
   Таким чином, підприємство можна назвати ліквідним (платоспроможним).
Та  через  брак  ліквідних  коштів  підприємство  нездатне  покрити
короткострокові зобов’язання. Більшість коштів підприємства мобілізовані в
виробничі запаси, які є важко реалізованими  активами і  не  можуть
забезпечити високу платоспроможність підприємства.
   Причинами нестачі ліквідних оборотних засобів також є збитковість
діяльності підприємства, що  веде  до  нестачі  власних  джерел  для
самофінансування, а також відволікання коштів у дебіторську заборгованість
та високий показник кредиторської заборгованості.
   Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість
підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в
підсумку активу балансу, тобто відношення загальної суми власного капіталу
до майна підприємства. В практиці цей відносний показник  отримав назву
коефіцієнт автономії. По ньому дивляться, наскільки підприємство незалежно
від позикового капіталу.

    Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Майно підприємства (7.5)

   Чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому справлятись з
негараздами економіки, і це добре розуміють кредитори підприємства та його
керівники. Ось чому останні намагаються збільшувати з року в рік абсолютну
суму власного капіталу підприємства. Такі можливості є насамперед у добре
функціонуючих підприємств. Маючи великі прибутки, вони намагаються утримати
значну їх частину в обігу підприємства шляхом створення резервів з валового
та  чистого  прибутку  або  прямого  зачислення  у  власний  капітал
нерозподіленого прибутку.
   Для коефіцієнту автономії бажано, щоб він перебільшував по своїй
величині 50% . В цьому випадку його кредитори почувають себе спокійно, бо
знають, що весь позиковий капітал може бути компенсований  власністю
підприємства .
                                  Таблиця 6
       Оцінка динаміки показника автономії підприємства
|Показники               |На початок року |На кінець року  |
|Власні кошти, тис. грн.        |4143,2      |4056,8      |
|Загальна сума джерел коштів, тис. грн.|4277,4      |4388,3      |
|Коефіцієнт автономії         |0,969      |0,924      |
|Темпи росту, %            |--        |- 4,64      |

   Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить висока. Але
на кінець року трапилось зниження коефіцієнту на 4,64%.
   Взагалі отримані дані свідчать про високу  ступінь  незалежності
підприємства від зовнішнього фінансування.
   Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнт
фінансової залежності та коефіцієнт  співвідношення позикових та власних
коштів.
   Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії.
Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових
коштів у фінансуванні підприємства .Якщо його значення знижується до
одиниці (100%) , то підприємство повністю фінансується за рахунок власних
коштів.
   Коефіцієнт фінансової стійкості вираховується як співвідношення власних
та позикових коштів. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про
те, що підприємство має достатній запас фінансової стійкості і відносно не
залежить від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансової стійкості
повинен дорівнювати 0.85 - 0.90.
                                  Таблиця 7
      Аналіз динаміки коефіцієнту співвідношення власних і
            позичених коштів підприємства
|Показники                   |На початок  |На кінець  |
|                       |року     |року    |
|Власні кошти, тис. грн.            |4143,2    |4056,8   |
|Позичені кошти, тис. грн.           |134,2     |331,5    |
|Коефіцієнт співвідношення власних і позичених |30,87     |12,24    |
|коштів                    |       |      |
|Темпи росту, %                |--      |- 60,35   |


   Показник фінансової стійкості підприємства відповідає нормативному
значенню, навіть в кілька разів перевищує його.
   Різке зниження коефіцієнту обумовлено підвищенням обсягу позикових
коштів майже в 2,5 рази.
   Але більш чітко ступінь залежності підприємства від залучених коштів
виражається у коефіцієнті співвідношення залучених та власних коштів. Він
показує, яких коштів у підприємства більше - залучених чи власних. Чим
більше коефіцієнт, тим більше залежність підприємства  від  залучених
коштів. Допустимий рівень залежності визначається умовами роботи кожного
підприємства і, в першу чергу, швидкістю обігу обігових коштів.
   Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів є часткою від
ділення всієї суми зобов'язань по залучених позичених коштах на суму
власних коштів. Він показує, скільки позичених коштів залучило підприємство
на 1 грн. вкладених у активи власних коштів.
                                  Таблиця 8
      Аналіз динаміки і темпів росту показника співвідношення
             позичених і власних коштів.
|Показники                  |На початок  |На кінець  |
|                       |року     |року     |
|Позичені кошти, тис. грн.          |134,2     |331,5    |
|Власні кошти, тис. грн.           |4143,2    |4056,8    |
|Коефіцієнт співвідношення позичених і власних|0,03     |0,08     |
|коштів                    |       |       |
|Темпи росту, %                |-       |166,6    |   Згідно даних таблиці на кожну гривню вкладених в активи підприємства
власних коштів на початок року припадало 3 коп. позикових коштів, на кінець
року – 8 коп. Тобто підвищився рівень фінансової залежності підприємства
від позикових коштів.
   Стан обігових коштів відображається в показниках забезпеченості
матеріальних запасів власними оборотними коштами та маневреності власних
коштів.
   Коефіцієнт маневреності власних коштів визначається співвідношенням
власних оборотних коштів підприємства та власного капіталу.

    Коефіцієнт маневреності = Власні оборотні кошти / Власний капітал
(7.6)

   Коефіцієнт  маневреності  показує,  яка  частина  власних  коштів
підприємства знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє відносно вільно
маневрувати цими коштами. Забезпечення власних поточних активів власним
капіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитній
політиці. Високі значення коефіцієнту маневрування позитивно характеризує
фінансовий стан.
   Деякі автори вважають оптимальним значення цього показника рівним 0,5,
а для показника забезпеченості власними оборотними коштами матеріальних
запасів пропонується критерій на рівні не нижче 0,6. Але ці критерії, що
пропонуються, може бути взяти під сумнів.
                                  Таблиця 9
     Аналіз динаміки і темпів росту маневреності власних коштів
|Показники                |На початок року |На кінець року |
|Власні оборотні кошти, тис. грн.    |581       |668,1      |
|Джерела власних коштів, тис. грн.    |4143,2     |4056,8     |
|Коефіцієнт маневреності власних коштів |0,14      |0,165      |
|Темпи росту, %             |---       |17,86      |

   В 2003 році гнучкість використання власних коштів підприємства досить
висока.
   Забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами – це
співвідношення власних оборотних коштів та матеріальних запасів, тобто
показник того, в якій мірі матеріальні запаси покриті власними джерелами та
не потребують залучення позикових.
   Рівень  показника  забезпеченості  матеріальних  запасів  власними
оборотними коштами  оцінюється  насамперед  в  залежності  від  стану
матеріальних запасів. Якщо їх величина значно перевищує обумовлену потребу,
то власні оборотні кошти можуть покривати лише частину  матеріальних
запасів, тобто показник буде менше одиниці. Навпаки, при недостатності у
підприємства матеріальних запасів для безперебійного здійснення діяльності,
показник може бути вище одиниці, але це не буде свідчити про гарний
фінансовий стан підприємства.
   Рівень коефіцієнту маневрування залежить від характеру діяльності
підприємства : в фондомістких виробництвах його нормальний рівень повинен
бути нижче, ніж в матеріаломістких (оскільки в фондомістких значна частина
власних коштів є джерелом покриття основних  виробничих  фондів).  З
фінансової точки зору чим вище коефіцієнт маневрування,  тим  кращий
фінансовий стан.
   В чисельнику обох показників – власні оборотні кошти, тому в цілому
покращення стану оборотних коштів залежить від попереджувального зростання
суми власних оборотних коштів у порівняння із зростанням матеріальних
запасів та власних джерел коштів.

                                 Таблиця 10
   Аналіз динаміки і темпів росту маневреності матеріальних запасів
|Показники                |На початок року |На кінець року |
|Власні оборотні кошти, тис. грн.    |581       |668,1      |
|Матеріальні запаси, тис. грн.      |659,5      |832,05     |
|Коефіцієнт маневреності матеріальних  |0,88      |0,71      |
|запасів                 |        |        |
|Темп росту, %              |---       |- 19,32     |

   Тобто, як бачимо з таблиці, матеріальні запаси на початок та кінець
року покривалися власними оборотними коштами відповідно на 88% та 71%.
   Індекс постійного активу – коефіцієнт, що характеризує долю основних
засобів та необоротних активів в джерелах власних коштів.

    Індекс постійного активу = Нерухомість / Джерела власних  коштів
 (7.7)
                                 Таблиця 11
     Аналіз динаміки і темпів росту індексу постійного активу
|Показники         |На початок року    |На кінець року     |
|Нерухомість        |3562,2         |3388,7         |
|Джерела власних коштів  |4143,2         |4056,8         |
|Індекс постійного активу |0,86          |0,84          |
|Темп росту, %       |---          |- 2,33         |

   В нашому прикладі значення індексу постійного активу досить високе : на
протязі звітного періоду воно майже не змінилось та складало на початок та
кінець звітного періоду відповідно 86% та 84%.
   Дуже важливим показником фінансової стійкості є коефіцієнт реальної
вартості основних засобів у майні підприємства. Він визначає, яку долю в
вартості  майна  складають  основні  засоби  виробництва.  Коефіцієнт
розраховується як відношення сумарної величини основних  засобів  (по
залишковій вартості) до вартості майна підприємства за підсумком балансу
(валюти балансу).

   Коефіцієнт РВОЗ = Основні засоби / Майно підприємства (7.8)

   Цей коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу підприємства,
забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Він  є  дуже
важливим, якщо дане підприємство бажає встановити договірні відносини з
новими партнерами – постачальниками або покупцями. Коефіцієнт реальної
вартості майна у таких постачальників або покупців допоможе підприємству
скласти уяву про їх виробничий потенціал та доцільність укладання договорів
з ними з цієї точки зору.
   Нормальним вважається обмеження, коли реальна вартість майна складає
більш 0,5 від загальної вартості активів.
                                 Таблиця 12
   Аналіз динаміки і темпів росту коефіцієнту реальної вартості майна
|Показники            |На початок року  |На кінець року   |
|Реальні активи          |3520        |3346,5       |
|Загальна сума капіталу      |4277,4       |4388,3       |
|Коефіцієнт реальної вартості   |0,83        |0,76        |
|майна              |          |          |
|Темп росту, %          |---        |- 8,4       |

   Згідно даних таблиці 12 рівень виробничого потенціалу підприємства дуже
високий, хоча на кінець періоду він декілька зменшився.
     8. Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Альфа”

   Підприємство, що аналізується, виготовляє  слюсарно  –  монтажні,
металорізальні інструменти, торцеві ключі для машинобудівних підприємств,
підприємств різноманітних галузей  народного  господарства,  майстерень
ремонтного профілю, сільськогосподарських підприємств, транспорту, а також
власників легкових автомобілів. На думку фахівців підприємства вироби
користуються попитом, відрізняються досить високою якістю. Проблема в дуже
високій собівартості. Це пов’язано з  великим  рівнем  фондомісткості
продукції та високими цінами на ресурси, що закуповуються для виробництва
даних виробів. Тому найголовніша задача для даного підприємства – зниження
собівартості.
   Основними шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, що
споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в
структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача
зниження  трудомісткості  продукції,  що  виготовляється,  зростання
продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу.
   Зниження трудомісткості продукції, збільшення продуктивності праці
можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них – механізація та
автоматизація  виробництва,  розробка  та  застосування  прогресивних,
високопродуктивних  технологій,  заміна  та  модернізація  застарілого
обладнання. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке
можна продати без будь – якої шкоди для виробництва, це допоможе скоротити
простої. Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання,
яке підвищить фондовіддачу.
   Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю за якістю
сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, комплектуючих
виробів та напівфабрикатів.
   Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна
досягнути шляхом кращого використання цих фондів, збільшення їх
навантаження.
   Можна порекомендувати виробництво продукції значною кількістю маленьких
серій, тоді витрати по складуванню готової продукції будуть мінімальними.
Але, з іншого боку, збільшаться витрати на підготовку виробництва. Доцільно
продати деяку кількість виробничих запасів та незавершеного виробництва.
   Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є
нестача грошових коштів, проблеми із збутом (велика сума готової продукції
на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.
   Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться :
1. Реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою.
2. Отримання дебіторської заборгованості.
3. Продаж резервних грошових активів.
4. Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).
5. Отримання банківських кредитів.
6. Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного
  фонду.
   Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення
валюти балансу. В  цих  випадках  грошові  кошти  формуються  шляхом
реструктуризації активів. Два останніх  можуть  використовуватись  для
підтримки поточної платоспроможності в крайніх випадках, тому що вони
приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового
використання.
   Але щодо поточної ліквідності, то даний коефіцієнт знаходиться в межах
норми. У підприємства є проблеми із грошовими коштами. Тому треба приділити
увагу збуту продукції за готівку. Цьому має сприяти правильна маркетингова
політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових
ринків, розширення збутової мережі, підвищення якості продукції).
   Так, щоб оптимізувати значення коефіцієнту абсолютної ліквідності з
тією ж сумою короткострокової заборгованості, треба мати 26,84 тис. грн. в
готівці або короткострокових фінансових вкладеннях або суму
короткострокової заборгованості 2,5 тис. грн., що є нереальним шляхом,
оскільки у підприємства не буде вистачати коштів для здійснення поточної
діяльності. Тобто вихід з цієї ситуації – удосконалення виробництва та
розширення збутової мережі, щоб реалізувати товари на цю суму хоча б із
знижкою.
   Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних
активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по
управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати із
неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття кредиторської. Але для
цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми
розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по
факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу
споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто
прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе
виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських
кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.
   Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість
його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел
формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його
формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела –
прибуток та амортизаційні відрахування.
   Так, для удосконалення діяльності треба здійснити наступне:
1. Прискорити оборотність оборотних коштів через активізацію  системи
  постачання;
2. Знизити витрати електроенергії через проведення ревізії обладнання,
  блокування деяких машин та впровадження блочного, місцевого включення
  світла та інших заходів;
3. Зменшення витрат на обробку продукції через модернізацію обладнання та
  нові технології.
   Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових
покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж
зі знижками в ціні.
   Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки , а також прибутку на
необхідну величину, що дозволить підвищити рентабельність капіталу.
   Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою,
треба звертатись до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає необхідність
розробки емісійної політики підприємства. Основною метою цієї політики є
залучення на фондовому ринку необхідного обсягу власних фінансових коштів в
мінімально можливі строки.
   Процес управління вартістю залученого капіталу за рахунок зовнішніх
джерел характеризуються високим рівнем складності і потребує відповідної
кваліфікації виконавців.
   Поряд з власним капіталом підприємство певну частину своїх фінансових
ресурсів формує за рахунок позикового капіталу. За питомою вагою у складі
залучених джерел фінансування значне місце займають банківські кредити та
кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний і товарний кредити.
Необхідність кредиту як джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства
визначається характером кругообігу основних і оборотних активів. Але ж як
джерело фінансування, позиковий капітал теж має свої особливості:
1. Відносна простота формування базових показників оцінки вартості. Це
  вартість обслуговування боргу в формі процентів за кредит;
2. Виплати по обслуговуванню боргу відносяться на собівартість, що зменшує
  розмір оподатковуваної бази підприємства, тобто розмір вартості
  позикового капіталу зменшується на ставку податку на прибуток;
3. Вартість залучення позикового капіталу має високу ступінь зв’язку з
  рівнем кредитоздатності підприємства, оціненого кредитором. Чим віще
  кредитоздатність підприємства по оцінці кредитора, тим нижче вартість
  залученого позикового капіталу;
4. Залучення позикового капіталу пов’язано із зворотним грошовим  потоком
  по обслуговуванню боргу та по погашенню зобов’язань по основній сумі
  боргу.
   Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості  при  визначенні
вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це безплатне
фінансування підприємства за рахунок цього позикового капіталу. Але не
можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти
затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може
стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в  кінці
приведе до виплати штрафів, санкцій та погіршити фінансовий стан .
   Щодо позикового капіталу, то у підприємства при існуючій структурі
коштів і низькій рентабельності активів у порівнянні з процентними ставками
за кредит є дуже незначні можливості по його залученню. Треба в першу чергу
вирішувати збутові проблеми і підвищувати кредитоздатність підприємства.
   Оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих
та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу
– це таке співвідношення його власних і залучених джерел, при якому
забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем рентабельності власного
капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізація  ринкової
вартості підприємства.
   Хоча залучення кредитів можливо,  коли  вже  забезпечена  висока
рентабельність капіталу іншим способом. Це  дозволить  зрівняти  суми
дебіторської та кредиторської заборгованості.
   Таким чином, в результаті розглянутих варіантів можна сказати, що
політика оптимізації структури капіталу спрямована на підвищення долі
власного капіталу. А саме прибутку, через неможливість залучення кредитів.
Але ж якщо взяти за мету підвищення рентабельності власного капіталу, то
теоретично найкращий варіант – залучення позик. Але є обмеження  по
коефіцієнту  платоспроможності, який не дозволяє  збільшити  позиковий
капітал без збільшення оборотних активів. Збільшення питомої ваги оборотних
активів дозволяє збільшити позиковий капітал та зменшити власний і зберегти
платоспроможність. Рентабельність капіталу тим більша, чим нижче його сума
і вище прибуток, а при  заміні  власного  капіталу  позиковим  вона
підвищується.
   Щодо управлінням дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними
будуть такі шляхи:
1. Визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і
  порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками
  конкурентів і даними минулих років;
2. Періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального
  фінансового становища клієнтів;
3. Якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати
  заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
4. Використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук
  чи гарантій;
5. Продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає
  факторингові послуги, якщо це вигідно;
6. При продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунка покупця;
7. Використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності
  операцій;
8. Відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання
  терміну платежу;
9. Пропозиція відстрочки у виплаті грошей для стимулювання попиту;
10. Страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними
  боргами;

                 ВИСНОВКИ


  Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності
підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства,  його
потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані
економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та
іншими відносинами.
  Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-
господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та
акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто  саме
показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі
публічної офіційної звітності.
  Стійка діяльність підприємства залежить  як  від  обґрунтованості
стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей
ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і
від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова
політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної
аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі
задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови
його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та
прийнятті управлінських рішень.
  Підприємство ВАТ „Альфа” має недостатню фінансову стійкість.  Це
підтверджують і отримані дані коефіцієнту абсолютної ліквідності, які
свідчать,  що  підприємство  в  змозі  негайно  погасити  лише  1,6%
короткострокової заборгованості. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності
також має низьке значення, вдвічі менше нормативного. Лише тільки значення
коефіцієнту загальної ліквідності знаходиться в межах  норми,  навіть
перевищує її. Але ж високі показники загальної ліквідності свідчать не про
стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності,
а про наявність у нього позанормативних виробничих запасів.
  Коефіцієнт загальної ліквідності також свідчить, що на кожну гривню
короткострокових зобов’язань припадає 5,33 грн. на початок року та 3,01
грн. на кінець оборотних коштів. Коефіцієнт автономії має велике значення
через наявність великої кількості власного капіталу. Підприємство має
достатній запас фінансової стійкості. Згідно коефіцієнту співвідношення
позикових та власних коштів на кожну гривню власних коштів припадало 3 коп.
позикових (на початок звітного періоду) та 8 коп. на кінець.
  Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких
показниках, воно знаходиться в критичному стані через нестачу грошових
коштів. Готова продукція на складі не дуже користується попитом через
високу ціну, яка обумовлена великою собівартістю.
  Оскільки на ВАТ „Альфа” існує дві великі проблеми – проблема збуту та
оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну
увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною
оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо
дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми
розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по
факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу
споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто
прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе
виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських
кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.
  Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже
застарілі, а отриману суму спрямувати на покупку нового обладнання чи на
розширення виробничої діяльності.
  Пошук ефективних механізмів управління фінансовими  ресурсами  та
забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює
необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку
підприємства.
            СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового
   стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999. - 132с.;
 2.  Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2000. -
   460с.;
 3.  Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор
   инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 1996.-429с.;
 4.  Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные
   подходы)
 5.  Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності
   підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993;

                                  Додаток
                                  1
              БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
             на  31 грудня  2003 р.
                             Форма №1 тис. грн.
|Актив               |Код  |На початок   |На кінець   |
|                  |рядка |звітного    |звітного    |
|                  |   |періоду    |періоду    |
|І. Необоротні активи        |   |        |        |
|Нематеріальні активи(       |   |        |        |
|залишкова вартість         |010  |        |        |
|первісна вартість         |011  |        |        |
|знос                |012  |(       |(       |
|                  |   |)       |)       |
|Незавершене будівництво      |020  |42,2      |42,2      |
|Основні засоби(          |   |        |        |
|залишкова вартість         |030  |3520      |3346,5     |
|первісна вартість         |031  |7489,36    | 7464,16    |
|знос                |032  |(   3969,36 |(  4117,66  )|
|                  |   |)       |        |
|Довгострокові фінансові інвестиції(|   |        |        |
|які обліковуються за методом участі|040  |        |        |
|в капіталі інших підприємств    |   |        |        |
|інші фінансові інвестиції     |045  |        |        |
|Довгострокова дебіторська     |050  |        |        |
|заборгованість           |   |        |        |
|Відстрочені податкові активи    |060  |        |        |
|Інші необоротні активи       |070  |        |        |
|Усього за розділом І        |080  |3562,2     |3388,7     |
|ІІ. Оборотні активи        |   |        |        |
|Запаси(              |   |        |        |
|виробничі запаси          |100  |218,2     |262,5     |
|тварини на вирощуванні та     |110  |        |        |
|відгодівлі             |   |        |        |
|незавершене виробництво      |120  |16,9      |33,7      |
|готова продукція          |130  |421,9     |529,35     |
|товари               |140  |2,7      |6,5      |
|Векселі одержані          |150  |        |        |
|Дебіторська заборгованість за   |   |        |        |
|товари, роботи, послуги(      |   |        |        |
|чиста реалізаційна вартість    |160  |40,1      |143,6     |
|первісна вартість         |161  |40,1      |143,6     |
|резерв сумнівних боргів      |162  |(       |(       |
|                  |   |)       |)       |
|Дебіторська заборгованість за   |   |        |        |
|розрахунками(           |   |        |        |
|з бюджетом             |170  |        |6,6      |
|за виданими авансами        |180  |        |        |
|з нарахованих доходів       |190  |        |        |
|із внутрішніх розрахунків     |200  |        |        |
|Інша поточна дебіторська      |210  |4,9      |11,4      |
|заборгованість           |   |        |        |
|Поточні фінансові інвестиції    |220  |        |        |
|Грошові кошти та їх еквіваленти(  |   |        |        |
|в національній валюті       |230  |10,5      |5,25      |
|в іноземній валюті         |240  |        |        |
|Інші оборотні активи        |250  |        |        |
|Усього за розділом ІІ       |260  |715,2     |998,9     |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів  |270  |        |0,7      |
|Баланс               |280  |4277,4     |4388,3     |

                            Продовження додатка 1
|Пасив               |Код  |На початок   |На кінець   |
|                  |рядка |звітного    |звітного    |
|                  |   |періоду    |періоду    |
|І. Власний капітал         |   |        |        |
|Статутний капітал         |300  |147,5     |147,5     |
|Пайовий капітал          |310  |        |        |
|Додатковий вкладений капітал    |320  |3844,6     |3845,2     |
|Інший додатковий капітал      |330  |        |        |
|Резервний капітал         |340  |49,1      |49,1      |
|Нерозподілений прибуток (непокритий|350  |102      |15       |
|збиток)              |   |        |        |
|Неоплачений капітал        |360  |(       |(       |
|                  |   |)       |)       |
|Вилучений капітал         |370  |(       |(       |
|                  |   |)       |)       |
|Усього за розділом І        |380  |4143,2     |4056,8     |
|ІІ. Забезпечення наступних витрат і|   |        |        |
|платежів              |   |        |        |
|Забезпечення виплат персоналу   |400  |        |        |
|Інші забезпечення         |410  |        |        |
|Цільове фінансування        |420  |        |        |
|Усього за розділом ІІ       |430  |0       |0       |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання  |   |        |        |
|Довгострокові кредити банків    |440  |        |        |
|Інші довгострокові фінансові    |450  |        |        |
|зобов’язання            |   |        |        |
|Відстрочені податкові зобов’язання |460  |        |        |
|Інші довгострокові зобов’язання  |470  |        |        |
|Усього за розділом ІІІ       |480  |0       |0       |
|IV. Поточні зобов’язання      |   |        |        |
|Короткострокові кредити банків   |500  |        |        |
|Поточна заборгованість за     |510  |        |        |
|довгостроковими зобов’язаннями   |   |        |        |
|Векселі видані           |520  |        |        |
|Кредиторська заборгованість за   |530  |41,8      |95,8      |
|товари, роботи, послуги      |   |        |        |
|Поточні зобов’язання за      |   |        |        |
|розрахунками(           |   |        |        |
|з одержаних авансів        |540  |6,4      |1,2      |
|з бюджетом             |550  |28       |60,1      |
|з позабюджетних платежів      |560  |1,9      |13,3      |
|зі страхування           |570  |22,8      |28,9      |
|з оплати праці           |580  |31,9      |67       |
|з учасниками            |590  |        |        |
|із внутрішніх розрахунків     |600  |        |        |
|Інші поточні зобов’язання     |610  |1,4      |65,2      |
|Усього за розділом IV       |620  |134,2     |331,5     |
|V. Доходи майбутніх періодів    |630  |        |        |
|Баланс               |640  |4277,4     |4388,3     |


                                 Додаток 2.

            ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

                За 2003 рік.

              I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
                            Форма № 2 тис. грн.
|Стаття               |Код  |За звітний   |За попередній |
|                  |рядка |період     |період     |
|1                 |2   |3       |4       |
|Дохід (виручка) від реалізації   |010  |1333,2     |1023,6     |
|продукції (товарів, робіт, послуг) |   |        |        |
|Податок на додану вартість     |015  |(       |(       |
|                  |   |222,2     |170,6     )|
|                  |   |)       |        |
|Акцизний збір           |020  |        |        |
|                  |025  |        |        |
|Інші вирахування з доходу     |030  |        |        |
|Чистий доход (виручка) від     |035  |1111      |853      |
|реалізації продукції (товарів,   |   |        |        |
|робіт, послуг)           |   |        |        |
|Собівартість реалізованої продукції|040  |(       |(       |
|(товарів, робіт, послуг)      |   |1030,3     |748      |
|                  |   |)       |)       |
|Валовий:              |   |        |        |
|прибуток              |050  |80,7      |105      |
|збиток               |055  |        |        |
|Інші операційні доходи       |060  |128,9     |166      |
|Адміністративні витрати      |070  |(       |(       |
|                  |   |161,6     |185,1     |
|                  |   |)       |)       |
|Витрати на збут          |080  |(       |(       |
|                  |   |40,2      |41,1      |
|                  |   |)       |)       |
|Інші операційні витрати      |090  |(       |(       |
|                  |   |96,4      |47,3      |
|                  |   |)       |)       |
|Фінансові результати від      |   |        |        |
|операційної діяльності:      |   |        |        |
|прибуток              |100  |        |        |
|збиток               |105  |(       |(       |
|                  |   |88,6      |2,5      |
|                  |   |)       |)       |
|Доход від участі в капіталі    |110  |        |        |
|Інші фінансові доходи       |120  |        |        |
|Інші доходи            |130  |10,5      |0,6      |
|Фінансові витрати         |140  |        |        |
|Втрати від участі в капіталі    |150  |        |        |
|Інші витрати            |160  |(       |(       |
|                  |   |8,9      |1,1      |
|                  |   |)       |)       |
|Фінансові результати від звичайної |   |        |        |
|діяльності до оподаткування:    |   |        |        |
|прибуток              |170  |        |        |
|збиток               |175  |(       |(       |
|                  |   |87       |3       )|
|                  |   |)       |        |
|Податок на прибуток від звичайної |180  |        |        |
|діяльності             |   |        |        |
|Фінансові результати від звичайної |   |        |        |
|діяльності:            |   |        |        |
|прибуток              |190  |        |        |
|збиток               |195  |(       |(       |
|                  |   |87       |3       )|
|                  |   |)       |        |
|Надзвичайні:            |   |        |        |
|доходи               |200  |        |        |
|витрати              |205  |        |        |
|Податки з надзвичайного прибутку  |210  |        |        |
|Чистий:              |   |        |        |
|прибуток              |220  |        |        |
|збиток               |225  |(       |(       |
|                  |   |87       |3       )|
|                  |   |)       |        |

                            Продовження додатка 2
            II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|Найменування показника       |Код  |За звітний   |За попередній |
|                  |рядка |період     |період     |
|1                 |2   |3       |4       |
|Матеріальні затрати        |230  |3152      |3150      |
|Витрати на оплату праці      |240  |249      |177      |
|Відрахування на соціальні заходи  |250  |190,2     |194      |
|Амортизація            |260  |185,6     |208,5     |
|Інші операційні витрати      |270  |378,1     |289      |
|Разом               |280  |4154,9     |4018,5     |

        III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|Назва статті            |Код  |За звітний   |За попередній |
|                  |рядка |період     |період     |
|1                 |2   |3       |4       |
|Середньорічна кількість простих  |300  |590000     |590000     |
|акцій               |   |        |        |
|Скоригована середньорічна кількість|310  |590000     |590000     |
|простих акцій           |   |        |        |
|Чистий прибуток, що припадає на  |320  |        |        |
|одну просту акцію         |   |        |        |
|Скоригований чистий прибуток, що  |330  |        |        |
|припадає на одну просту акцію   |   |        |        |
|Дивіденди на одну просту акцію   |340  |        |        |ref.by 2006—2024
contextus@mail.ru