Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Экзаменационные билеты по истории государства и права зарубежных стран

Работа из раздела: «Государство и право»

1. Предмет і метод курсу історії Держави та права зарубіжних країн.


2. Виникнення, періодизація та суспільний устрій Стародавнього Єгипту.

3. Державний устрій Стародавнього Єгипту.

4. Джерела, зміст та риси права Стародавнього Єгипту.

5. Виникнення, основні етапи розвитку та суспільний устрій Стародавнього
 Вавілону.

6. Правове становище населення у Стародавньому Вавілоні.

7. Державний лад Вавілона. Цар і апарат управління.

8. Закони царя Хаммурапі - важлива правова пам'ятка вавілонської держави.

9. Право власності та забов'язальне право в законах Хаммурапі.

10. Сімейно - шлюбне та право спадщини по законах Хаммурапі.

11. Злочин і покарання у законах царя Хаммурапі.

12. Виникнення, головні етапи розвитку та суспільний устрій Стародавньої
 Індії.

13. Система варн (каст) у Стародавній Індії.

14. Державний устрій та система управління Стародавньої Індії.

15. Джерела і основні риси стародавнього індійського права.

16. Право власності та зобов'язальне право по законах Ману.

17. Кримінальне право і процес по законах Ману.

18. Виникнення, головні етапи розвитку та суспільний устрій Стародавнього
 Китаю.

19. Державний устрій та організація управління в Стародавньому Китаї.

20. Реформи Шан Яна.

21. Джерела та основні риси права Стародавнього Китаю.

22. Характеристика східної деспотії.

23. Характеристика азіатського способу виробництва. Три головних відомства
 управління у країнах Стародавнього Сходу.

24. Виникнення та суспільній лад Афін.

25. Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах.

26. Державний устрій Афін в період розвитку демократії.

27. Державний і суспільний лад Спарти.

28. Джерела та основні риси афінського права.

29. Утворення держави у Римі. Суспільний та державний лад в царський
 період.

    ЗО. Реформи Сервія Тулія.

    31. Державний лад Риму у період республіки.

    32. Магістратури в Римі.

    33. Державний лад в період імперії  (моонархіЇ) в Римі.

    34. Джерела римського права (загальна характеристика).

    35. Особливості утворенняяя держави у франків.

    36. Форми феодальної залежності селян у державі франків. Імунітет,
     камендація і прекарій.
           ^А^——— //Г/гІ/^^^^Д^^^'^-*^^^^^^^      --^^*^-^^^^
    37. 'Салічна правда' - пам'ятка звичаєвого права франків. Загальна
     характеристика.

    38. Кримінальне право за 'Салічною правдою' франків.

    39. Франція в період ранньофеодальної монархії. Реформи Людовика ЇХ.

40. Станова представницька монархія у Франції. Генеральні штати.

41. Великий березневий ордонанс (1357р.).

42. Правове становище різних станів населення у феодальній Франції.

43. Абсолютна монархія у Франції.

44. Кутюми Бовезі (1283р.) і акт 'про відправлення правосуддя' (1539р.) та
 їх правовий аналіз.

45. Ієрархічна будова земельної власності при феодалізмі у Франції.

46. Суспільний і державний лад англо-саксів.

47. Особливості феодальної монархії в Англії після норманського завоювання
 (XI - XII ст.).

48. Правове становище різних груп населення феодалної Англії.

49. Утворення станово-представницької монархії в Англії.

50. Характеристика Великої Хартії Вольностей 1215р.

51. Судова система феодальної Англії та ії розвиток.

52. Джерела та особливості англо-саксонської системи права.

53. Утворення та особивості розвитку феодальної держави в Німеччині.

54. Органи станово-представницької морархії у Німеччині.

55. Золота Булла 1356р. (Загальна характеристика).

56. Селянська війна 1525р. В Німеччині та ії вплив на розвиток держави і
 права.

57. Політика 'освіченого' абсолютизму у Прусії та Австрії.

58. Джерела і основні риси феодальоного права Німеччини.

59. Саксонське і Швабське зерцала. Кароліна.

60. Виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Державний лад.

61. Джерела права Арабського Халіфату.

62. Система мусульманського права.

63. Мусульманське сімейно-шлюбне право.

64. Виникнення і розвиток держави і права в Болгарії.

65. Виникнення і розвиток феодальної держави і права Польщі.

66. Державний і суспільний лад Чехії.

67. Характеристика Законника Стефана Душана.

68. Державний лад Росії ХІV-ХVІ ст.

69. Станово-представницька монархія у Росії.

70. Державний лад Росії XVIII ст.

71. Джерела та основні риси права феодальної Росії.

72. Судебник 1497р. в Росії.

73. Соборне уложення і його загальна характеристика.

74. Характеристика основних етапів англійської буржуазної революції.

75. Основні події та розвиток державності в перший період англійської
 буржуазної революції. Проголошення республіки.

76. Протекторат Кромвеля. 'Знаряддя управління'.

77. Відновлення монархії, її характеристика. 'Ноbeas corpus act'.

78. 'Славетна революція'. Біль про права 1689 р. 'Акт про устроєння' 1701
 р.

79. Формування парламентаризму. Реформи виборчої системи в XIX столітті в
 Англії.

80. Утворення політичних партій в Англії.

81. Джерела, особливість та зміст буржуазного права Англії.

82. Боротьба американських колоній за незалежність. Декларація незалежності
 1776 р.

83. Статті конфедерації, аналіз і оцінка.

84. Конгрес США.

85. Президент США.

86. Судова система США.

87. Перший цикл поправок. Біль про права.

88. Формування партій і виникнення двохпартійної системи США.

89. Громадянська війна в США і її наслідки.

90. Становлення та суть американської системи права в XVIII-XIX ст.

91. Передумови і основні етапифранцузької революціїкінця XVIII ст.

92. Державність Франції в період конституційної монархії. Деклараціяя прав
 людідини і громадянина 1789р. Конституція 1791р. у Франції.

93. Перша республіка. Суть якобінської диктатури.

94. Переворот 9 Термідора. Конституція 1795р. Директорія у Франції.

95. Конституція 1799р. Імперія Наполеона.

96. Кодекси Наполеона.

97. Відновлення монархії у Франції. Хартії 1814 і 1830 рр.

98. Друга республіка і конституція 1848р. у Франції.

99. Друга імперія у франції. Констітуція 1852 року.

100. Виникнення Паризької Комуни, її соціально-економічне законодавство і
 державний лад.

101. Третя республіка у Франції. Констітуційні закони 1875 року.

102. Виникнення державності в Японії. Революція Мейдзі. Реформи 70-80-х
 років XIX ст.

103. Конституція 1889 р. в Японії.

104. Розвиток державності Німеччини в першій половині XIX ст.

105. Утворення імперії в Німеччині. Конституція 1871 року.

106. Державний устрій Росії в першій половині XIX ст.

107. Селянська реформа 1861р. в Росії і її зміст.

108. Земська 1864р. та міська 1870р. реформи в Росії.

109. Судова реформа в Росії 1864р.

110. Перша буржуазна революція в Росії та виникнення Державної Думи і
 Державної Ради.

111. Розвиток права в Росії в 1900-1917 роках.

112. Лютнева революція 1917р. Поваленняя монархії. Виникнення Тимчасового
 уряду.

113. Переворот 25 Жовтня 1917р. і захоплення влади більшовиками. 11 з'їзд
 Рад Росії.

114. Конституція РРФСР 1918 року.

115. Перехід до НЕПу. Утворення СРСР.

116. Законодавство СРСР 20-30-х років. Конституція 1936р.

117. Розпад СРСР. Створення СНД.

118. Особливості дежавно-правоввого розвитку США в новітній період.

119. 'Новий курс' президента Д.Рузвельта.

120. Революція 1918 р. в Німеччині і утворення Веймарської республіки.

121. Прихід до влади фашистів. Фашистський політичний режим.

122. Утворення ФРН. Бонська конституція 1949 року.

123. Утворення НДР і її політичний режим.

124. Приєднання НДР до ФРН і створення єдиної німецької держави.

125. Третя республіка у Франції на початку XX ст. І її державний механізм.

126. Народний фронт у Франції. Кінець третьої республіки.

127. Конституція 1946р. Четверта республіка у Франції.

128. Утворення П'ятої республіки. Конституція 1958 року.

129. Особливості державного розвитку Англії в першій половині XX століття.

130. Посилення ролі виконавчої влади в Англії в новітній період. Державне
 регулювання економіки.

131. Японія в новітній період.

 132. Виникнення та розвиток незалежних держав Центральної Європи в період
          між першою та другою світовими війнами.

133. Характер і форми революцій середини 40-х років в країнах Центральної
 та Південно-Східної Європи.

134. Демократичні революції 1989-1990 років в Польщі, Болгарії, Угорщині,
 Чехословаччині.

135. Виникнення та розвиток держави і права у країнах Південної та Південно-
 Східної Азії.

136. Національно-визвольні революції у країнах Арабського Сходу.

137. Боротьба за незалежність у колоніях тропічної Африки.

ref.by 2006—2024
contextus@mail.ru