Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Звёзды и созвездия в литовской мифологии

Работа из раздела: «Культурология»

       DANGAUS ?VIESULIAI LIETUVI? TAUTOSAKOJE IR DAIL?JE


  Dangaus ?viesuliai Saul?, M?nulis, ?vaig?d?s i? ?ilos senov?s buvo
vaizduojami dail?s k?riniuose, kurie paprastai buvo susij? su mitais arba
atsirad? i? j?. Latviu ra?ytojas E. Skujeniekas pa?ymi, kad mitas yra
savoti?kas idealus pasaulio modelis, jame sulydyta intelektuali ir emocin?
patirtis. Visata ir ?mogus ?ia parodyti kaip pirminiu prie?as?i? visuma.
Papuo?alai, memorialiniai paminklai buvo sudaiktinti ?mogaus bendravimo su
kosmosu simboliai. Dangaus  ?viesuliai  da?nai  buvo  vaizduojami  su
pumpuruojan?iais bei ?ydin?iais augalais, simbolizuojan?iais Gyvyb?s med?,
kuris i?rei?k? dangaus ry?? su ?eme. Lietuviu, kaip ir kitu taut?,
?ydintis, pumpuruojantis, aplip?s vaisiais medis, saugomas pauk??iu ir
gyv?nu, tolygus deivei Did?iajai Motinai - niekad nesibaigian?ios  gyvyb?s
simboliui. Saul?s ir M?nulio gintariniu amuletu i? neolito laiku rasta
Juodkrant?je, Palangoje (1 pav.) ir kt.

  Saul?s simboliai buvo siejami su Pasaulio arba jo variantu Gyvyb?s
med?iu, tariamai Jungian?iu visas visatos dalis. Kartais vir? min?t? med?i?
buvo ?e?iakamp? ?vaig?d? (45 pav.), t. y. ?e?i? stipinu ratas, kuris sudaro
vis? simboli? kompozicijos centr?. ?e?iakamp? ?vaig?d? - tai visatos ?viesa
- ,,baltoji dienel?'. Kartais ?? simbol? saugo du pauk??iai (10. 12, 14,
15, 55 pav.). Jis ne tik visatos, bet ir Saul?s, ?aibu, dienos ?viesa.
Min?to simbolio daugiareik?mi?kumas rodo jo archai?kum?. Mitai sako, kad
visatos ?viesa atsiradusi ir sklidusi i? ne?inomo ?altinio kaip dievi?koji
emanacija, kurianti pasaul?. Biblija ai?kina, kad dievas ?vies? suk?r?s
pirm?j? dien?, o Saul?, M?nul?, ?vaig?des - ketvirt?j?. Tod?l ?viesa buvo
susieta su auk??iausios dievyb?s kultu, krik??ionyb?je - su Kristumi [106,
246].

  ?viesos simbolis populiariausias lietuviu liaudies dail?je.J? aptinkame
ant namo sien?, lub?, lang?, darbo ?ranki?, audiniu, susisiekimo priemoni?
ir kt. Tik?ta, kad ?is simbolis apsaugo ?mones, trobas, daiktus nuo visokiu
blogybi?. Jis ?inomas daugeliui Europos taut?.

   Da?niausiai m?s? liaudies dail?je paplitusi segmentine trikamp?,
keturkamp? ar  a?tuoniakamp? ?vaig?d? apskritime. Toki? ?vaig?d? rusai
vadindavo Perk?no ?enklu. Min?tos ?vaig?d?s at?jusios i? ?ilos senov?s.
Pana?iomis ?vaig?d?mis puo?tu papuo?alu aptinka archeologai [51, 187 -
197]. Pavyzd?iui, Ver?vuose (Kauno priemiestis) rasta ?alvarin? antkakl? i?
IV - V am?iaus. Pana?i segmentin? ?vaig?d? yra ant dubens, aptikto Sembos
sud?vi? IX - XI a. senkapyje [31, 382]. Segmentin? ?vaig?d? daugiausia buvo
rai?oma ant moter? darbo ?rankiu - prieverps?i?, ko??l?, kultuvi?, taip pat
baldu - kraitiniu skryni?, lov?, k?d?i?, rank?luostiniu (9, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 33, 34, 35, 42, 46 pav.). Ja buvo puo?iami ?ventiniai ve?imai,
va?iai, audiniai, n?riniai, juostos, muzikos instrumentai, trobos ir kt.
Segmentin?s ?vaig?d?s da?nai jungiamos su |vairiais Saul?s ir M?nulio
simboliais, ypa? apskritim? puslankiais, supintais tarp sav?s ? begalyb?,
spiral?mis,  simbolizavusiomis  Saul?s  keli?,  ?al?iais,  kry?iukais,
simbolizavusiais Saul?s ?vies?, trikampiais (simbolizavo ?em?) ir kt.
Kartais ?i ?vaig?d? buvo derinama su Jaunu M?nuliu ar Saul?s valtele,
ma?omis ?vaig?d?mis, spinduliais, vingeliais, dantukais,kry?iukais. Be to,
segmentin?s ?vaig?d?s buvo jungiamos su geometriniu, re?iau - su augaliniu
ornamentu.

  Saul? bei jos simboliai lietuviu dail?je ypa? paplito atsiradus ir
besivystant ?emdirbystei bei gyvulininkystei. Saul? simbolizavo skritulys,
koncentrinis ratas, apskritimas su spinduliais arba kry?iukais viduryje,
taip pat su Saul?s simboliais: pauk??iais, ?irgais, ?al?iais (33 pav.).
Pana??s  koncentriniai  ratai,  apskritimai,  spiral?s  pirmyk?t?je
bendruomen?je, taip pat ankstyvojoje klasin?je visuomen?je buvo paplit?
Vakaru ir Siaur?s Europos dail?je. Apskritimas ar ratas, kaip ir vainikas,
simbolizavo Saul?s nesibaigiamum?, am?inum?, netur?jim? nei prad?ios, nei
pabaigos.

  Vilniuje, Gedimino kalne, tarp kitu dirbiniu yra rastas kirvukas su
Saul?s ?enklu, datuojamas 1 t?kstantm. pr. m. e.[84]. Katedros po?emiuose,
datuojamuose XIII a., 2,6 m gylyje N. Kitkauskas aptiko glaz?ruotu ir
ornamentuotu plyteli?, ant kuriu simetri?kai i?d?styta Saul? ir M?nulis.
Legenda ir padavimai sako, kad Vilniuje prie Did?iosios up?s(t. y. Neries.
- P. D.) buvusi senov?s lietuvi? ?ventykla, kurios gro?is bei pra?matnumas
stebin?s visus, garsas apie j? labai toli ?j?s. Dabar Katedros po?emyje
surastas jos aukuras [86].

  Apskritimas, ratas, skritulys simbolizavo ne tik Saul?, ?vies? ar
M?nulio pilnat?, bet ir senov?s ?mogaus vaizdiniuose buvo siejamas su
mitologinio pasaulio, neturin?io nei prad?ios, nei  galo,  supratimu,
kosmologiniu pasaulio modeliu. Senov?s ?mogus pasaul? suvok? apskrit?.
Pana?i prasm? buvo suteikiama vainikui, kuris tautosakoje kartais vadinamas
visu pasauliu, taip pat ?iedui. Min?t? geometriniu fig?r? vidin? sfera buvo
pripildyta sakrali?kumo. Tik u? jos rib? gal?jusios telktis racionalios ir
iracionalios blogyb?s.

  Apskritimas ar skritulys lietuviu liaudies dail?je  kartais  buvo
vaizduojamas kvadrate, simbolizavusiame i?orin? sfer?. ?alvarin? fig?ra,
datuojama IV - VIII a., skritulys keturkampyje, kurio kampuose pavaizduoti
?moni? veidai, rastas Antkoptyje, Klaip?dos raj. (51 pav. [31, 315]).
Apskritimas ar ratas su stipinais viduryje buvo tolygus ?viesai, dievybei.
Jis saugomas dvyni? ?al?i? ar pauk??i?. Apskritime buvo vaizduojamas
dievybes veidas. Centre da?nai buvo ta?kas, kuris simbolizavo pasaulio
centr?. M?sl?je sakoma: ,,Kur yra pasaulio vidurys?' ?menama - ,,rato
viduryje' (Pilypai, ?ven?ioni? raj.).

  Pa?ym?tina, kad seniausios kulto vietos, v?liau ?ventyklos,  buvo
statomos apskritos. J? centre buvo stulpas, tariamai jungiantis tris
visatos dalis: dang?, ?em?, po?emi. Apskrita rytu baltu ?ventykla, kaip
min?jome, buvo atkasta Smolensko srityje, Tu?eml?je [101,  1,  154].
Archeologas V. Daugudis su architektu S. Lasavicku pana?i? ?ventykl? (I m.
e. t?kstantm. pirmoji pus?) surado Ba?kinink?liuose(52 pav.). Architekto S.
Lasavicko tyrin?jimu duomenimis, Vilniaus Auk?tutin?je  pilyje,  greta
?iaurinio bok?to, b?ta irgi apskritos ?ventyklos (10  m  skersmens),
datuojamos paskutiniaisiais am?iais prie? m. e. ir m. e.prad?ia. Apskritime
sakraline kosmologine fig?ra laike ne tik lietuviai, bet  ir  kitos
indoeuropie?i? tautos. Indai toki? fig?r? vadino mandala.

  Medini? meno paminkl? i? ?ilos senov?s i?likti negal?jo, jie sunyko. Jau
ankstyvajame neolite Cedmar?je (Darkiemio apskr., Ma?oji Lietuva)  keramika
buvo puo?iama apskritimais (2 pav.). Ma?osios Lietuvos Grabov?s senkapyje
rastos miniati?rin?s VI a. urnos su Saul?s ?enklais [6, 2]. Lietuvoje
i?kastoje v?lesn?je keramikoje gausu realistini? Saul?s atvaizd? ir Jos
simboliu - apskritimu, svastik? ir kt. Pana??s ?enklai ?inomi Latvijoje,
Baltarusijoje bei senosios Rusios ?em?se [65, 2, 138]. Be to, Saul?s
simboliais da?nai buvo puo?iami lietuviu ?alvario ir sidabro papuo?alai. I?
?alvario apskritim? su kry?iukais viduryje sudaryta puiki III - IV a. kaklo
apvara, rasta Ple?ku?i? senkapyje, Klaip?dos raj. (3 pav. [51, 7, 11, 118,
404, 405]). Pana?i apvara rasta ir Labati?kiuose prie Priekul?s [31,5].
Saul?s simboliais da?nai buvo puo?iamos ir seg?s arba jos tiesiog vaizdavo
pa?i? Saul? (6 pav.). Kartais segi? apskritimo kry?i? - svastik? -  sudaro
keturi kry?mai susirang? ?al?iai, besisukantys saul?s kryptimi. Tokie IX a.
papuo?alai rasti Pry?man?i? ir Salant? senkapiuose (Kretingos  raj.).
Pastarieji rodo, kad apskritimas kartais buvo  jungiamas  su  Saul?s
simboliais - ?al?iais.

  Papuo?alus su Saul?s simboliais ne?iojo ?mon?s, tik?dami, kad ?ie jiems
gali suteikti visokeriop? palaim?, apsaugoti nuo nes?kmi?. Be to, jie buvo
dedami kaip mirusi?j? ?kap?s, nes tik?ta, kad ir mirusiesiems reikia Saul?s
?viesos, palaimos. Apskritimai su kry?iumi ir be jo, neteki pirmin?s
reik?m?s, lietuviu liaudies ornamentikoje i?liko iki m?s? dien?.

  Apskritimas grei?iausiai buvo Saul?s, bet kartais gal ir Menulio
pilnaties simbolis. Tuo tarpu dangaus k?nu jud?jim? tikriausiai simbolizavo
spiral?, kuri aptinkama Jau ant akmens am?iaus dirbiniu. Neolite drauge su
?emdirbyste spirale i?plito visoje Europoje. ?ios  tradicijos  gyvavo
?alvario, gele?ies am?iais ir v?liau. Saul?s ir kit?  dangaus  k?n?
ornamentais i? ?ilos senov?s buvo puo?iami margu?iai (31 pav.)  per
pavasario ?ven?iu apeigas. Mat pavasario Saul?i, kuri vadinta pasaulio
dvasia, buvo teikiama ypatinga galia pa?adinti i? ?iemos miego ?em?,
su?ildyti j?, padaryti paj?gi?, kad suklest?t? augmenija, u?augt? vaisiai,
javai ir kt.

  Lietuviu liaudies architekt?roje bene daugiausia buvo paplit?s paprotys
vaizduoti Saul? su spinduliais. Taip buvo puo?iamos nam? ir svirn? durys,
pastog?s, langai, langeliai [50, 120]. Saul?s motyvai nam? puo?yboje ilg?
laik? i?liko ir Baltarusijoje bei kaimynin?se Lenkijos srityse, ypa?
kurpi?, moz?r? teritorijoje, kur seniau gyventa jotvingi?. Be to, tie patys
saul?s motyvai namu puo?yboje pasitaiko
  Priekarpat?je, Poles?je ir kt. [65, 1, 540].

  Namai, o kartais ir darbo ?rankiai buvo puo?iami ne tik saul?s motyvais,
bet ir su Saul? mitologi?kai susijusiomis gyv?n?, augal? ir geometrin?mis
fig?romis: ?irgeliu [50,71 - 74], jau?iu, o?iu, ?un?, pauk??i?, ?al?i? ir
kt. (49 pav.). Saul?s ?irgai kartais buvo vaizduojami realisti?kai, kartais
-simboli?kai. Daug kur Lietuvoje i?liko antropomorfin? Saul? su spinduliais
aplink galv? tarp dviej? ?irg? galv? [21, 85; 27]. Pagrybio senkapyje (V -
VI a.) rastas i? ?alvario nulietas, pasidabruotas, pailgas, plok??ias,
profiliuotais kra?tais, 6 cm ilgio pakabutis, puo??s odin? vyro dir??.
Apkaust?lio ?onuose profiliu reljefi?kai  pavaizduotos  dviej?  dvyni?
?irgeli? galvut?s apvaliomis akimis, ?velgian?iomis ? prie?ingas pasaulio
?alis. Dvynius i? vir?aus lyg pridengia pusm?nulis, kuriame ties kiekviena
galvute i?graviruotas ratukas - Saul? [85].

  Saul?s simboli? aptinkama ant m?rini? pastat? sien?, kur kai kurie
akmenys apvedami ratais, kartais susijungian?iais vienas su kitu. Neretai
jie apsupami g?li? vainikais su spinduliais. D?k?to (Zaras? raj.)  dvaro
vart? sienoje (XIX a.) akmenys apjuosti smulki? akmen?li? ratais, tarp
kuri?, tarsi dangaus skliaute, i?tisi smulkiu ?vaig?d?i? spie?iai, lyg
plaukiantys tarp rami?, juos jungian?i? granito sal?. Tarp ?i? spie?iu ir
fasade, ir ?onin?se sienose ?komponuotos saul?s: vienur koncentriniai
apskritimai, kitur skrituliai su spinduliais, i?einan?iais i? vieno ta?ko
centre. Spinduliu skai?ius visur vienodas - a?tuoni.  Tokios  saul?s
aptinkamos ?vairiuose liaudies dirbiniuose, ypa? dekoratyvin?je krai?i?
skryni? tapyboje. Ant skryni?, be  dangaus  ?viesuli?,  tapomas  dar
sud?tingesnis simbolis - Gyvyb?s medis. Tai stilizuotas lapuo?io  ir
spygliuo?io (egl?s) med?io derinys (53 pav.). Nuo jo ? erdv? kyla i?link?
spinduli? pluo?tai. Vir? med?io - saul?s skritulys ir nesuskai?iuojama
daugyb? ta?keli?, grei?iausiai vaizduojan?iu ?vaig?des [18, 63].

  Tiltagali? kaimo (Panev??io raj.) pu?yne, ant Marnakos upelio kranto,
netoli nuo santakos su L?veniu, stovi koply?ia, statyta XIX a. viduryje, o
greta jos - medin? varpin?, visa padengta mozaika. Priekin? fasad? puo?ia
trikampis su akimi (Saul?s simbolis), taur?s, saulut?s. ?onin?je sienoje ir
apsidoje, be Saul?s simboli?, pavaizduota gyvuli? ir ?moni? fig?ros,
spontani?kai i?d?stytos greta Saul?s simboli?, tauri?.  Tai  senosios
pagoni?kos simbolikos, krik??ionyb?s vaizdini? ir pasaulieti?k? motyv?
derinys. ?imoni? miestelio (Kupi?kio raj.) ?ventoriaus tvoros mozaikose
[18, 62 - 66] ?irgai grei?iausiai pavaizduoti tarp ?vaig?d?i?.

  Lietuvoje, ypa? pietrytin?je jos dalyje, trob? kraigus puo?davo su
Saul?s ar M?nulio kultu susijusia jau?io galva arba ragais. Jau?io motyvai
mene yra vieni seniausi?. J? rasta jau paleolito pie?iniuose Altamyros ir
kituose urvuose, taip pat ?i?kino uolose [68, 30]. Jau?io pie?iniai ?inomi
i? mezolito, neolito ir v?lesniu laik?. Laukinio jau?io kultas vyravo
visoje Azijoje ir Europoje, taigi ir Lietuvoje. Be to, jau?iai buvo vieni
i? anks?iausiai prijaukint? gyvuli?. ?emdirbiai Jaut? laik? dievybe ir
siejo su Saul?. Hetit? ir babilonie?i? Saul?s dievybe pasirodydavusi jau?io
pavidalu. J? oro dievas vaizduojamas jojantis ant jau?io ir laikantis
rankoje saul?, m?nul? ir ?aib?. Kretos saloje buvo surasta sidabrine jau?io
su aukso ragais galva.  Jo  kaktoje  pavaizduoti  Saul?s  simboliai:
apskritimai, rozet?s. Molini? jau?i? fig?r?li? rasta ir Vidurio Europoje.
Jaut? su Saul?s deive siejo senov?s graikai, frygai, egiptie?iai ir kt.
[100, 1241. Lietuvi? ir latvi? mitologijoje ?inomi dievo jau?iai - Saul?s
simboliai. Jau?iu su balta ?vaig?de kaktoje kultas ir pas mus, ir kitur
buvo i?lik?s iki nesen? laik?. Ypatinga reik?me buvo teikiama juodiems
dvyniams jau?iams, kuriais pavasar? prad?davo pirm?j? arim?. Ra?ytiniai
?altiniai mini, kad derliaus dievams aukojamo jau?io krauju buvo ?lakstomi
?mon?s ir gyvuliai [22, 308]. Kaip teigia V. Manhartas, kunigaik?tis
K?stutis, pasitep?s ?alo jau?io krauju, pasira?in?jo sutart? su Liudviku,
Vengrijos karaliumi [58, 118 - 119].

  Kraujas daugelio taut?, tarp j? ir lietuvi?, tik?jimuose buvo laikomas
gyvyb?s, gyvenimo ?altiniu, teikian?iu galios ne tik ?mon?ms, bet ir
gyvuliams, augalams, daiktams, troboms, taip pat mirusi?j? v?l?ms ir net
dangaus dievyb?ms [109, 197 - 198].

  Lietuvi? nam? puo?yboje gausu pauk??i? – tarpinink? tarp dangaus ir
?em?s. Gaid?io giedojimas po vidurnak?io buvo siejamas su besiartinan?iu
Saul?s tek?jimu, visatos ritmu, nuolatiniu jos atgimimu. Dail?je pauk??iai
vaizduojami drauge su Saul?s simboliais: koncentriniais  apskritimais,
augalais, ?irgeliais. Vandens pauk??iai, kaip Saul?s simboliai,  buvo
paplit? visoje ?iaur?s Europoje [99, 182].

  Su Saul?s kultu senov?s mene gana da?nai siejamas ?al?io ar gyvat?s
ornamentas. ?al?iu ir gyva?i? gyvybingumas stebino pirmyk?t? ?mog?. Ropliai
tapo kulto objektu ne tik pas mus, bet ir daugelyje pasaulio kra?t?.
Senov?s Egipto kulto pie?iniuose greta Saul?s valteles da?nai yra ir gyvat?
- po?emio karalystes simbolis [68, 93 - 94].

  M?s? kra?te ?al?iai drauge su Saul?s simboliais aptinkami ant keramikos,
kulto akmen?, ?alvarini? bei sidabrini? segi?, apyranki?, ?ied? ir kt.
Apyranki? galai da?nai u?baigiami ?al?iu galvut?mis. Tokie papuo?alai
tur?jo ?mon?ms teikti laim?s, sveikatos. Ypa? da?nas ?al?io su Saul?
motyvas nam? ornamentikoje. Pavyzd?iui, Gud?i?nu k.(K?daini? raj.) ant namo
sijos i?pjaustytas ratas (Saul?) su ?e?iais stipinais, traukiamas dviej?
?al?iu (50 pav.). Saul?s ir dviej? ?al?i? kompozicija aptinkama ant medini?
kry?i?, gele?ini? stogastulpi? bei koplytstulpi? vir??ni?.
  Vinguriuojantys ?al?iai kartais atstoja Saul?s spindulius.

  Mitologin?je tautosakoje ?al?iai - derlingumo, vaisingumo,  ?eimos
gausumo,  visokios  laimes  ir  geroves  simboliai.  Jie  vaizduojami
nepaprastais, turin?iais antgamtin?s galios, kasmet atgimstan?iais kartu su
Saul? pavasar?. Saul? mylinti ?alt? bei gyvat?, matydama juos negyvus,
nepalaidotus, verkianti. Apskritai ?ie ropliai, kaip ir Saul?, -tai am?inai
neg?stan?ios gyvyb?s ir nei?senkan?ios galios simboliai.

  ?al?i? ir gyva?i? artimus ry?ius su Saul? liudija ir liaudies daile. ?ie
ropliai kartais buvo vaizduojami su Saul? ir jos ?irgais. Tokiu kaulo
rai?iniu aptikta jau v?lyvajame akmens am?iuje. Kiduli? kaime (Sakiu raj.)
koplytstulpyje pavaizduoti du ?al?iai su kry?iais ant galv?. Koplytstulpio
vir??n?je yra eglu?i? spinduliais apsuptas skritulys (Saul?), o jo viduryje
- ?irgas su raiteliu (galb?t tai raita antropomorfin? Saul?). ?al?iais
drauge su Saul? ir jos ?irgais buvo puo?iamos lazdos, darbo ?rankiai,
trobos. V?liau, ?sigal?jus krik??ionybei, deiv?s Saul?s viet? u??m? Marija,
kuri taip pat kartais buvo vaizduojama su ?al?iu, ?irgu ir M?nuliu. Tokia
kompozicija rasta Kumpik? k. (Kretingos raj. [28,130 - 132]).

  Saul? da?nai b?na apsupta ir gyva?i?. ?i kompozicija budinga kaimo
kalviu kry?iams - saulut?ms (47, 48 pav.). Tai roplius simbolizuojantys
banguoti Saul?s  spinduliai,  kartais  u?sibaigiantys  j?  galvut?mis.
?emaitijoje, taip pat Klaip?dos kra?te apskritimas - Saul? su dviem
?al?iais i? ?on? - kartais buvo i?keliamas ant stogo kraigo. Prieverps?i?
ornament? Lietuvoje da?nai sudaro Saul?s, ?em?s, ?al?i? simboliai (16, 33 -
35 pav.). Auk?taitijos prievarpst?se kartais Saul?s skritulys apjuosiamas
?al?iu ar gyvate. ?i? ropli? ry?? su Saule, dangumi ir ?eme simbolizuoja
ornamentas - vainikas ar vainikuotas skritulys (Saul?), saugomas dviej?
?al?i?, ant kuriu nugar? tupi pauk??iai. Toks ornamentas buvo i?lik?s
Vilniuje, dabartin?je Mildos gatv?je.

  Vakaru ?emaitijoje, taip pat Kur?i? nerijoje ilgai i?liko paprotys nam?
kraigus puo?ti Saul?s, ?al?i?, pauk??i?, augmenijos motyvais  ir  j?
kompozicijomis, kaip visatos vieningumo, gyvyb?s am?inumo simboliais. Be
to, namai buvo puo?iami pusiau ?al?iu, pusiau pauk??iu zoomorfin?mis
b?tyb?mis, saugan?iomis vainik? ar skritul? (Saul?), Pasaulio stulp? [97,
68].

  Realisti?kas ar simboli?kas kry?iuk?, kartais su ?al?iais, motyvas
lietuvi?, kaip ir kit? taut?, dail?je, susij?s su tariam?ja mirusi?j? globa
bei apsauga nuo ?vairiu blogybi? pomirtiniame pasaulyje, perimtas i?
pirmyk?t?s bendruomen?s. Saul? su ?al?iais buvo i?kalama ant mirusiems
statom? akmenini? paminkl?. Vienas tokiu akmen? yra ?eduvos etnografiniame
muziejuje. Anks?iau jis stov?jo sename kapinyne, de?iniajame Kir?ino upelio
krante, Vileikiu kaimo (Radvili?kio raj.) laukuose. Vienoje akmens pus?je
i?kalta de?inioji ranka ir trys kry?iukai, kitoje - vinguriuojantis ?altys
ir kry?iukas. Padavimas sako, kad sen? senov?je gyveno akmenkalys su pa?ia.
Jie tur?jo s?n?, kuris pamilo Kir?ino up?s mergel? undine. Belankydamas
undin?, prie Kir?ino krant? vaikinas per?alo, susirgo ir mir?. T?vas nukal?
s?nui min?t? paminkl?. Kry?iuk? su ?al?iais surasta ant dubenuotojo akmens
Rozalime (Pakruojo raj.).

  Paprotys statyti med?io (??uolo) pavidalo paminklus su apsivyniojusiu
?al?iu ar gyvate ir Saul?s, M?nulio bei ?vaig?d?i? simboliais kai kur
Lietuvoje buvo i?lik?s dar XIX am?iuje. Pasakojama, kad prie Luponi? k.
(?iauli? raj.), alkakalnio senkapiuose, vietoje kry?i? buv? statomi stulpai
(moterims - i? vink?n?, vyrams - i? ??uolu) su i?pjaustytais Saule,
M?nuliu, ?vaig?d?mis, ?al?iais.  Ilgiausiai  i?lik?s  paminklas  buv?s
??uolinis, apie 2 m auk??io,  su  apsivyniojusia  kar?nuota  gyvate.
Mirusiuosius laidodav? po med?iu, paskui t? med? nukirsdav? poros metru
auk?tyje ir likusiame stulpe i?pjaustydav? min?tus dangaus ?viesulius su
?al?iais. Stulp? apd?dav? akmen? vainiku [28, 99].

  Su Saul?s simboliais, kaip min?jome, reikia sieti ir rugiapj?t?s
pabaigtuvi? vainikus. Vainikas - apskritimas, neturintis nei prad?ios, nei
pabaigos, grei?iausiai simbolizavo ?emdirbi? auginamu  jav?  am?inum?,
nesibaigiamum?. Kad s?jamieji Javai am?ini, tai Saul?s mo?iut?s nuopelnas,
tod?l pabaigtuvi? vainikas buvo puo?iamas ?vairiais Saul?s simboliais
(apskritimais, ratil?liais, g?l?mis, vadinamomis saulut?mis ir kt.). Be
to, kai kurie vainikai buvo pinami Saul?s pavidalo, kur  spindulius
atstodavo rugi? varpos.

  Jaunas Menulis, o kartais ir pilnatis liaudies dirbiniuose da?nai
vaizduojami realisti?kai. Tokiu atvaizdu randama neolito ir v?lesniuose
senkapiuose. Gintarinis jaunas Menulis drauge su kitais to meto religinio
kulto daiktais, t. y. ?moni? bei gyvuli? statul?l?mis, buvo  rastas
Juodkrant?je [31, 32]. Sidabrinis jaunas Menulis aptiktas  turtingame
papuo?al? ?vaicarijos (Suvalk? apskr.) senkapyje. datuojamame III - IV m.
e. a. [8]. I t?kstantme?io pabaigos - II t?kstantme?io prad?ios vyr?
kapuose randami i? gintaro padaryti pusm?nulio pavidalo trikampiai ar
sta?iakampiai pakabu?iai. Lazdinink?, Kiauleiki?, Palangos kapinynuose ?i?
pakabu?i? rasta ant mirusi?j? kr?tin?s, bet da?nai ir prie dir??, kalavij?
[85]. Jauno ir pilno M?nulio atvaizd? i? ?alvario aptinkama ir sen?j? pr?s?
senkapiuose.

  M?nulio atvaizd? buvo puo?iami ir  gele?ies  am?iaus  papuo?alai.
Stilizuotas realisti?kas jaunas M?nulis puo?ia IV a. ?alvarin? antkakl?,
rast? Strag?nuose (Klaip?dos raj.), esan?i? ?ilut?s kra?totyros muziejuje
[51, 99, 131 - 132]. ?alvarinis kaklo papuo?alas i? ?vij? ir kiaurara??io
M?nulio kabu?i? rastas III - IV a. moters kape Kurmai?iuose (Kretingos
raj.), ?alvarinis III - IV a. kaklo papuo?alas su  pusm?nuliais  -
Labdariuose (Priekul?s apyl. 4 pav.). Pana?i? III - IV a. kaklo papuo?al?
aptikta ir Ma?ojoje Lietuvoje (7 pav.). Realisti?kais Menulio atvaizdais
nuo ?ilos senov?s iki dabar puo?iamos apyrank?s, ?iedai,  drabu?iai,
audiniai, n?riniai, juostos, margu?iai ir kt. Be to, M?nuliu m?s? prot?viai
puo?? statomus antkapinius paminklus. ?i tradicija i?liko ir ?sigal?jus
krik??ionybei. M?nulis tur?j?s mirusiajam pad?ti i?laikyti gro??, Jaunyst?,
taip pat ap?viesti tamsi? pomirtin? karalyst?. Tokiu paminklu galima
aptikti ir ?iandien. M?s? liaudies meistrai m?nuliais puo?? kry?ius,
koplyt?les, stogastulpius, statomus ne tik kapin?se, bet ir laukuose,
pakel?se, tik?dami, kad simboli?ko m?nulio ?viesa ?viesianti laukams,
pakeleiviams, apsaugosianti nuo ?vairi? nelaimi?, suteiksianti visokeriop?
gerb?v?.

  M?nulis paplit?s ir lietuvi? liaudies architekt?roje. Pavyzd?iui, iki
?i? dien? i?liko paprotys gyvenamuosius namus ir ?kinius pastatus puo?ti
jaunu ar pilnu M?nuliu, o tai, ?moni? manymu, turi apsaugoti trobesius nuo
gaisr?, perk?nijos ir kit? nelaimi?.

  Pasteb?ta, kad jaunas M?nulis da?niausiai vaizduojamas kartu su Saule ir
visuomet jos apa?ioje, be to, ne tokioje pad?tyje, kokioje j? matome
danguje, o gulintis, su ragais, nukreiptais ? vir??, nors kartais jaunas
Menulis b?na pavaizduotas ir tokioje pad?tyje, kokioje Jis i? tikr?j? yra
danguje. Su juo drauge (jo apa?ioje) buvo vaizduojamas ir kitas Menulis,
ta?iau ?io apa?ia, esanti tarp dviej? ragu, ne apvali, o daugiau plok??ia.
Toks Menulis i?liko buvusiuose Man?i? k. (Kretingos raj.) markapiuose, ant
?augusio ? lazdyno kr?m? stulpo, pa?ym?to 1764 m. data (57 pav.). ?io
nepaprastai ?domaus stulpo vir??n? simbolizuoja Saul?, o jos apa?ioje yra
jaunas Menulis, po juo - grei?iausiai valtel? plok??iu dugnu ir ?iek tiek
u?riestais ? vir?? galais. Reikia manyti, kad tai Saul?s valtel?, kuria ji
plaukioja, kai nusileid?ia ? vanden?, ir kuri minima dainose: ,,Saulu??
vakarely / Leidos aukso laivelin, / O i? ryto linksmut?l? / Kylis laivo,
skrend aukstyn' [78, 31]. Taigi galima manyti, kad
  liaudies dail?je, ypa? memorialiniuose paminkluose, ?aulu?i? apa?ioje
esantys ragais j vir?? m?nuliai kartais simbolizuoja ne M?nul?, o Saul?s
valtel?, kuria keliaujanti Saul?.

  Apie tai, kad ragais ? vir?? M?nulis vaizdavo Saul?s valtele, sakytu ir
ilgiausiai i?likusios ?emaitijoje, taip pat ir Vilniaus Au?ros vart?
Marijos skulpt?ros. ?ia Marija stovi ant tokios valtel?s, o aplink j?
apsivijusi mitologin? vanden? ?eiminink? - Did?ioji Gyvat?. ?domu ir tai,
kad toki? Marij? dar ir dabar senieji ?emai?iai vadina Saul?s diev?.
Archainiams mitams apie Saul?s kelion? valtimi netekus prasmes, liaudies
meistrai grei?iausiai sen?j? valtel? sutapatino su jaunu M?nuliu, kur?
kartais vaizduodavo ?mogaus veidu. Toks Menulis buvo aptiktas Lenkim?
kapin?se (Skuodo raj.).

  Saul?s apa?ioje gal?jo b?ti valtel?, jaunas Menulis, ? vir?? atsuktais
ragu smaigaliais, arba pana?us ? ragus lenktas rago kirvis. Ragai daugelio
taut? mitologijoje simbolizuoja J?g?, gausum?, vald?i?. Jie saugo nuo pikt?
dvasi?, lig?, ?aibo. Ragai naudojami apeigose, susietose su Saul?s ir
M?nulio kultu. Lietuvi? ?ventyklos buvo apkai?omos ragais. Gedimino kalne
rastuose rago kirveliuose ?r??ti ?enklai, ?vairi? autori? interpretuojami
kaip Saul?s simboliai [84, 31].

  Saulei ir M?nuliui ?gavus antropomorfin? pavidal?, liaudies dail?je ir
mitologin?je tautosakoje jie vaizduojami ?mogaus veidu (36, 62 pav.).
?vie?iant M?nuliui, sakoma, kad jis ?i?rintis  ?  ?em?.  Pasak  Ch.
Henenbergerio, 1556 m. prie Karaliau?iaus pasirod?s ant dangaus Menulis
vyro veidu, o Saul? - moters. Pilnas Menulis ?mogaus veidu pavaizduotas A.
Diblinskio knygoje ,,Astronomijos ?imtin?' (,,Centuria astronomica', 1639
m.; 44 pav.). Knygoje parodytas Saul?s ir Menulio u?temimas. Saul? -
apskritimas su spinduliais yra moters veido, o ma?esnis Menulis - vyro
veido [20, 1]. Kretingos kra?totyros muziejuje yra ne?inomo liaudies
dailininko ant drob?s nupie?ta Saul? ir Menulis ?mogaus veido i? profilio.
Daug kur jaunas Menulis buvo vaizduojamas su ant jo stovin?ia Saul?s deive,
v?liau transformuota ? Marij?. Aplink j? apsisuk?s ?altys. Menulio, Saul?s
ir gyvat?s simboliai buvo siejami su augimu, vaisingumu,mirtimi.

  Lietuviai, kaip ir daugelis kit? Europos taut?, i? ?ilos senov?s laike
?ventais kai kuriuos, ypa? dubenuotuosius, akmenis. Tokie akmenys minimi
ra?ytiniuose ?altiniuose (Dusburgietis, Dlugo?as, Rotundas ir kt.). J? yra
i?likusiu iki dabar laukuose. Kai kuriuos i?kasa melioratoriai. ?ventuosius
akmenis, kartais dar vadintus dievai?iais, grei?iausiai reik?t? sieti su
dangaus ?viesuliu kultu. Archeologo V. Urbanavi?iaus tyrin?jim? duomenimis,
jie buvo laikomi prie duobi?, ugniavie?i?, kuriose randama lau?o liekan?,
puodu ?uki?, gyvuli? kaul?. O tai sakyt?, kad ?ia buvo atliekama aukojimo
apeigos.

  Kultui parenkami dubenuotieji ir kitokie akmenys tur?jo skirtis nuo
paprastu. Jie da?niausiai jau pa?ios  gamtos  i?marginti  savoti?kais
ornamentais. Galimas daiktas, kad dalis ?i? ornament? tapo dangaus k?n?
simboliais. Be to, ant dubenuot? ir kit? ?vent?j? akmen? ?mon?s i?kaldavo
?vairi? dangaus ?enkl?, ypa? ?vaig?d?i? ir jaun? bei piln? Menul? (26
pav.), re?iau Saul? ar k? kit?. Prie ?i? akmen? priskirtinas dubenuotasis
akmuo i? Gatakiemio (Utenos raj., 25 pav.). Savo forma jis primena k?g?.
Ant jo, be gamtos poveikyje atsiradusiu ?vairaus dyd?io ?vaig?d?i?, nema?ai
yra ir ?mogaus ranka i?kalt?. Pavyzd?iui, dubens kra?te i?kalta dvi
taisyklingos eil?s (po trylika) daili? penkiakampi? ?vaig?d?i?. Pakruojo
rajone ant surasto dubenuotojo akmens, be ?vaig?d?i?, i?kalta ir kair?s
rankos pla?taka. Degu?i? k. (Utenos raj.) dubenuotojo akmens de?in?je
pus?je tarp daugelio gamtos poveikyje atsiradusi? ?vaig?du?i? i?kaltas
pusm?nulis, einantis ? pilnat?, o jo vir?uje ir apa?ioje - ?al?io simboliai
(24 pav.). Akmens apa?ioje i?skaptuotas apie 20 cm ilgio griovelis, vir?
kurio i?kaltas stulpelis, galimas daiktas, vaizduojantis Pasaulio stulp?.
Dubenuotasis plok??ias akmuo su i?kaltais dangaus  ?enklais,  ?al?i?,
tulp?mis ar lelijomis (j? yra ant Lietuvos kunigaik??iu ?alm? ir kt.) buvo
aptiktas 2 m gylyje Norvai?? k, (?iauli? raj.), kasant namui pamatus.
Pana??s dangaus k?n? simboliai bei j? ?enklai aptinkami ir ant kit?
dubenuot?j? ar kitoki? kulto akmen?.

  Padavimai sako, kad min?t? akmen? dubenyse buvo laikomas at?j?s i?
dangaus ir turintis stebukling? gydom?j? gali? ?ventas vanduo. Juo ?mon?s
gydydavo aki?, odos, s?nari? ir kitas ligas, taip pat apsisaugodav? nuo
visoki? blogybi?, pikt? dvasi?. ?ita versija patvirtint? ir tai, kad,
?vedus Lietuvoje krik??ionyb?, kunigai dubenuotuosius ar ?ventus akmenis
panaudojo laikyti ?v?stam vandeniui ba?ny?ios prieangiuose. Tuo vandeniu
?mon?s ?lakst?si, ?eidami ? ba?ny?i?, manydami, kad jie taip apsival? nuo
nuod?mi?. Retesn? padavim? versij?, kad i? dubenuot?j? akmen? buvo lakinami
?al?iai, gyvenantys namuose ar ?ventuose mi?keliuose. Dubenuotuosiuose
akmenyse esantis vanduo gal?jo b?ti skirtas ir nakties dangaus ?viesuliams
steb?ti. Tai patvirtint? ir pasakos apie matomas ?vaig?des ?ulinyje.

  Dangaus k?nai, da?niausiai ?vaig?d?s, buvo i?kalamos ir ant kit? akmen?.
Pavyzd?iui, Suminu k. (Utenos raj.) rastas ?em?je ?kastas akmuo toje
vietoje, kur seniau stov?jo kry?ius. Ant jo i?kaltas 9 spinduli? ?vaig?d?i?
ornamentas
  aplink viduje esan?i? ?vaig?d? (28 pav.). Ant Karali?ko k. (Mol?tu raj.)
akmens i?kalta spinduliuojanti Saul?, M?nulis ir kry?elis (30 pav.).
Pana?i? akmen? galima nurodyti ir daugiau.

  Nakt? dangaus ?viesuliams steb?ti ?iloje senov?je gal?jo b?ti naudojami
nedideli apskriti vandens telkiniai, paprastai esantys prie ?ventykl?, i?
kur ?vaig?dininkai gal?jo  sekti  ?vaig?des,  sudarin?ti  kalendorius.
Ra?ytiniai ?altiniai ir padavimai sako, kad da?nai ?ventyklos buvo prie
pili?, kur paprastai aptinkami ir nedideli vandens telkiniai, ratu apvesti
akmen? pylimu. Pavyzd?iui, toks vandens telkinys buv?s Bajor? kaime (Utenos
raj.), prie mitologini? akmen?, ant kuri? yra i?kalta dvylikos ar ?e?i?
?vaig?d?i? skrituliai, linijos ir kitokie dangaus  k?nu  ?enklai  ar
ornamentai (27 pav.). Pylimo, juosusio vandens telkin?, liekan? aptikta ir
Stripeiki? kaime (Ignalinos raj.), netoli buvusios Strip? pilies, kuri
ra?ytiniuose ?altiniuose minima XIV a. viduryje. Vandens telkinys, apsuptas
akmen? pylimu, rastas ir netoli buvusios Linkmenu pilies. Legenda sako, kad
?ventyklos vietoje buvo pastatyta katalik?  ba?ny?ia.  Pil?  (castrum
Lenghmene) mini Livonijos kronikininkas H. Vartberge, ra??s apie Lietuv?
XIII a. paskutiniajame de?imtmetyje ir XIV a. pirmojoje pus?je. Dangaus
?viesuliu ?enklais buvo i?marginami akmenys, kuriais buvo u?dengiamos auk?
duob?s, skirtos nam? dievams. Grei?iausiai tokio akmens fragmentas 1987 m.
buvo surastas prie svirno Kareivi?kio kaime (Pakruojo raj.; 29 pav.). Apie
dengian?ius auk? duobes akmenis, kartais vadinamus deiv?mis, dar XVII -
XVIII a. ra?? j?zuitai. Akmenis, kuriuos lietuviai laik? svirno jav?,
skalsumo ir nam? laim?s ne??jais, mini 1604 m. j?zuit? kolegijos kronika, o
1611 m. prane?ime ra?oma, kad ?mon?s savo sodybose tur?jo duobi?, ? kurias
dievams sud?davo valgomo bei geriamo ir u?ritindavo plok??i? akmen?. I?
pateikt? negausi? fakt?; matyti, kad ant ?ventais laikom? akmen? da?nai
buvo i?kalami nakties dangaus ?viesuliai.

  Kai kurie dangaus k?nai buvo vaizduojami ir profesionaliojoje dail?je.
Dailininko M. K. ?iurlionio genialus kuriniai ,,Pasaulio sutv?rimas' ir
,,Zodiakas' buvo sukurti visu pirma remiantis lietuvi?  etiologin?mis
sakm?mis. Lai?ke savo broliui Povilui, ra?ytame 1905 m., M. K. ?iurlionis
nurodo, kad jo ,,Pasaulio sutverimas' tveriamas ,,ne m?sojo pagal Biblij?,
o ka?kokio kitokio pasaulio, fantastinio' pagrindu, kad jis naudojosi
?odine liaudies k?ryba.

  Svarbia vieta M. K. ?iurlionio k?ryboje u?ima ,,Zodiakas', kur? pagimd?
mitai ir pasakos apie dangaus k?nus. Jo sukurtas ,,Zodiakas' gerokai
skiriasi nuo antikos ar Senov?s Ryt? mit?. Matyt, ?iurlionis r?m?si
lietuvi? liaudies mitologija. Pavyzd?iui, M. K. ?iurlionio ,,Vandenis' -
tai jur? dievas, o ne pasak? karalius, i? kurio delno liejasi vandens
srov?. ,,?uvys' simbolizuoja Baltijos j?ros gro??. Avinas atrodo tarsi
ka?koki? mil?ini?k? j?g? u?keltas ? kosmin? auk?t?, i? kurio dabar ramiai
stebi pasaul?. O ?iurlionio ,,Jautis', pasak Vai?ganto, kilo tiesiog i? u?
kalnelio “Dzidorio artojo” genamas, i??j?s su au?ra ? darb?, - kopia tuo
pat metu i? u? ka?kokio kosminio kalno, gal planetos kamuolio. Jo ragai,
rodos, skirti apgl?bti Saulei, galingai i?ne?ti j? i? ?iemos meto, i?
tamsi? vanden? [46, 6]. Toliau Saul? pasiekia ,,Dvynius', kurie ?vairiuose
kra?tuose buvo vaizduojami kaip du ?mon?s, susi?m? u? rank?, o M. K.
?iurlionis juos atskyr? neper?engiama ?viesme?iu bedugne. V?jo kelias
primena sunku kopim? ? auk??iausi? Saul?s kelio vir??n?, kur  slypi
nei?vengiama  kasmetin?  vasaros  rezignacija  -  V??io  sustingimas
(saul?gr??a), Jo atbulas ?ygis ?emyn. Po to Saul? pasiekia Li?to, Mergel?s
?vaig?dyn? ir kt.

  Si ?vaig?d?i? sonata gim? i? M. K. ?iurlionio astronomini? studij? ir
vizij?. Jis pats sako: “?i?r?kite ? mano paveikslus liaudies ?mogaus
akimis, to ?mogaus, kuris dar neu?mir?o savo ?alies pasak?, padavim? ir
dain? lobio, kuris gamta jau?ia kaip ka?k? gyva, judraus, fantasti?ko,
kuris netgi ne visada sugeba atskirti fantastik? ir tikrov?” [46, 7 ir
kt.]. M. K. ?iurlionis labai jaut? senov?, ?av?josi lietuvi? liaudies
daile. Ne tik Jo “Saul?s sonata”, bet ir kosminis ”Zodiakas” yra labai
lietuvi?ki, liaudi?ki ir savo nuotaika, ir charakteriu.

  Saul?s, M?nulio, ?vaig?d?i? simboliai liaudies ornamentikoje perteikia
senov?s lietuvi? pasaul?jautos bei pirmyk?t?s filosofijos elementus. Jie
pabr??ia gyvyb?s am?inum?, visatos vieningum?. Pirmyk?t?je bendruomen?je ir
ankstyvojoje klasin?je visuomen?je dangaus ?viesuliu simboliai liaudies
mene neabejotinai tur?jo ry?? su mitologija ir religija, ir tik v?liau jie
pama?u prarado pirmyk?t? savo religin? magi?k?j? prasm? ir liko kaip
dekoratyviniai elementai. Tai pasteb?jo K.  Marksas,  ra?ydamas,  kad
kiekviena mitologija vaizduot?je ir su vaizduotes pagalba nugali, pajungia
ir formuoja gamtos j?gas. Betgi ji dingsta, kai i? tikr?j? ?ios gamtos
j?gos apvaldomos.


                APIBENDRINIMAS


  Apibendrinant visa, kas i?d?styta ?iame referate, galima konstatuoti,
kad lietuviai steb?jo dangaus k?nus ir juos pa?ino dar tada, kai ?mon?s
vert?si med?iokle ir rankiojimu. Tuo metu dangaus ?viesuliais dom?tasi
utilitariniais tikslais. Pagal ?viesulius ?mon?s orientavosi laike ir
kelion?se. Greta to pama?u susiformavo primityvios kosmologin?s pa?i?ros,
ai?kinan?ios dangaus, ?em?s, augmenijos, gyv?nijos ir ?moni? atsiradim?.

  Visa dangaus ?viesuliu sistema (Saul?, M?nulis, planetos, ?vaig?d?s)
buvo tiesiogiai susijusi su lietuvi? religija, susidariusia akmens am?iuje.
Tuo pagrindu buvo sukurtas realistinis ir simbolinis menas bei sakm?s apie
kosmos?. Pirmyk?t?je dail?je Saul? ir M?nulis, jo faz?s, ?vaig?d?s buvo
vaizduojamos realisti?kais ?enklais ar simboliais ir tik v?liau dangaus
k?nai  ?gavo  dendromorfin?,  ornitomorfin?,  zoomorfin?  ir  galop
antropomorfin? pavidal?. Taigi dangaus ?viesuli? vaizdiniai per?jo savo
pl?tot?s keli?. Mitologin?je tautosakoje dangaus k?nai buvo suasmeninti,
?pinti ? sakmes, susieti su augalais, gyv?nais, v?liau - su ?mon?mis.

  I? turimos faktin?s med?iagos matome, kad lietuviai buvo suk?r? savus
originalius Saul?s, M?nulio, planet?, ?vaig?d?i? ir ?vaig?dyn? pavadinimus.
Jie yra labai senos kilm?s, pritaikyti prie kra?to geografin?s pad?ties,
?kin?s veiklos, tik?jim? ir mitologini? vaizdini?. Dangaus  ?viesuli?
pavadinimams ir sakm?ms ?takos gal?jo tur?ti ir kaimynyst?je gyvenusios
etnin?s bendruomen?s. Be to, svarbus faktorius buvo ir proindoeuropie?iu
kult?ros bei buities bendrumai, susidar? gyvenant bendroje prot?vyn?je.               LITERAT?ROS S?RA?AS


  . Dundulien? P. “Lietuvi? Saul?s sugr??imo apeigos” //Istorija, 1970
   T.11
  . Dublinski A. “Centruia astronomica in Alma Academia universitate
   Vilnensi Societatis Jesu.” //Vilnius 1639
  . Greimas A. “Apie dievus ir ?mones” //Chicago, 1979
  . Ma?ianskas F “Visatos s?ranga senov?s lietuvi? akimis” //Mokslas ir
   gyvenimas. 1968 Nr.3
  . Sviderskien? Z. “?vaig?dynai” //Vilnius, 1983

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru