Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 
У нас есть несколько работ на данную тему. Вы можете создать свою уникальную работу объединив фрагменты из уже существующих:
 1. Украинская вышивка 5.1 Кб.
 2. Украинская вышивка 9.1 Кб.

Украинская вышивка

Работа из раздела: «Искусство и культура»         Українська вишивка . Рушники .   Історія народної вишивки на Україні сягає своїм
корінням у глибину віків .Дані археологічних розко-
пок та свідчення мандрівників і літописців доводять
, що вишивання як вид мистецтва на Україні існує з незапам`ятних часів
.Вишивкою , за свідченням Геро-
дота , був прикрашений одяг скіфів.Знайдені на Чер-
кащині срібні бляшки з фігурками чоловіків ,які да-
туються Viст., при дослідженні показали ідентичність не лише одягу ,а й
вишивки українсько-
го народного костюма XVIII-XIXст.Арабський мандрів-
ник Хст.н.е. у своїх розповідях про русів зазначає,
що вони носили вишитий одяг .На жаль , пам`ятки ук-раїнської вишивки
збереглись лише за останні кілька століть , але й цього достатньо , щоб
виявити ,що елементи символіки орнаментів української вишивки співпадають з
орнаментами,які прикрашали посуд дав-ніх мешканців території України доби
неоліту , три-пільської культури .
   Вишиванням споконвіку займались жінки ,які з по-коління впокоління
передавали найтиповіші,найяскра-віші зразки орнаменту , кольору ,
вишивальну техні-ку. Вишивки , передаючи характерні ознаки місцевос-ті
,різняться між собою орнаментом , технікою вико-
нання та гамою барв .


   Протягом багатьох віків безпосередній конкрет-ний зміст символів на
вишивках втрачався , але тра-диції використання їх не зникли .За мотивами
орна-менти вишивок поділяються на три групи : геометрич-ні , рослинні ,
зооморфні (тваринні) й відображають
елементи символіки стародавніх вірувань ,культів .
Геометричні орнаменти , наприклад , притаманні всім видам народного
мистецтва і всій слов`янській міфо-логії .Різноманвтні кружальця ,
трикутники , ромби, кривульки , лінії , хрести символічно відображали
уявлення нашіх предків про світобудову , тож їхнє значення відповідне .На
основі стародавніх космоло-
гічних символфів у народі створенна своя система назв .Це «баранячі ноги» ,
«кучері» , «гребінчики»,
«кривульки» , «сосонка» , «перерва» тощо.
   В основі рослинного орнаменту лежить культ пок-лоніння природі ,
рослині . Крім поширеного символу
«дерево життя» , який зображається стилізовано у формі листя або гілок ,у
вишивках з рослинним орна-
ментом популярні стилізовані зображення Берегині ,
використання таких мотивів , як «виноград» -символ добробуту , щасливого
одруження , «барвінок» - сим-вол кохання тощо .
   На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини , а
також звірі , що позначають три


яруси «дерева життя» . Інколи вишивальниці викорис-товують індивідуальні
мотиви , які властиві баченню
візерунка певної особи . Ними можуть бути заячі та вовчі зуби , волове око
, риб`яча луска тощо.
   Полтавські вишивки виконуються хрестиком , плу-таним хрестиком ,
подвійним прутиком , зубчиками ,
мережкою , ланцюжком тощо . Візерунки виконуються окремими швами і
поєднанням кількох швів .Вишивають переважно білими нитками ,зрідка -
червоними та сі-рими , візерунок обводять чорними або кольоровими смугами .

   Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометрич-ний орнамент із
стилізованими гронами винограду , цвітом хмелю , ромбами , квадратами
.Основні кольо-ри білий , коралово-червоний , трапляється жовтий і голубий
. Виконується вишивка хрестиком , знизуван-ням , гладдю .
   Для вишивок Закарпаття характерний мотив «криву-ля» у різних техніках
виконання . Переважає техніка «заволікання» і вишивання хрестиком ,часто
викорис-
товується вирізування та гаптування .Кольорова гама
вишивок широка червоне поєднується з чорним , при цьому виділяється один з
кольорів ; поширені як бі-лі , так і багатокольорові орнаменти.
   Вишивкою оздоблювали рушники , фіранки , жіночий та чоловічий одяг .
Особливої уваги надавали рушни-

кам - старовинним оберегам дому , родини . У давни-ну рушник , вишитий
відповідними візерунками-симво-лами , був неодмінним атрибутом багатьох
обрядів : з рушником приходили до породіллі вшанувати появу нової людини ,
зустрічали , і проводжали дорогих гостей , справляли шлюбні обряди ,
проводжали в ос-танню путь , прикрашали , образи та накривали хліб на столі
. Крім обрядового значення , рушники мали і чисто практичне застосування
.Відповідно до функ-
цій ,які вони виконували , рушники мали свої назви.
Наприклад , для втирання обличчя і рук - утирач , посуду і стола - стирок ,
для прикрашення образів - покутник , для шлюбних церемоній - весільний ,
для похорон - поховальний , для пов`язування сватів - плечовий тощо .
Рушники були своєрідною освятою по-чатку справи чи її закінчення , так ,
при зведенні хати рушниками застелялися підвалини , хлібом-сіллю на рушнику
освячувався початок жнив , на рушниках опускалась домовина з небіжчиком ,
рушниками скріп-лювали купівлю-продаж тощо . Відповідно до призна-чення
рушники розрізнялись за технікою виготовлення
та вишивання . Кольори та орнамент рушників харак-терні регіональним
особливостям , за якими розріз-няються «подільські» , «поліські» ,
«київські» , «гуцульські» , «галицькі» і «буковинські» .
Українська вишивка,рушники на перший погляд не мають ніякого значення в
житті сучасної людини,але вони віють на серце кожного з нас чаром рідної
стихії і є живущим бальзамом,який сповнює нас споконвічною могутньою силою
українського народу .
ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru