Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Львівський музей українського мистецтва

Работа из раздела: «Искусство и культура»

          Львівський державний коледж харчової
             і переробної промисловості                  Реферат

                 на тему:
         «Львівський музей українського мистецтва»                           Виконала ст. гр. ХМК-3С
                              Патляковська І.І.                 Львів 2000  Львівський музей українського мистецтва – це зібрання творів
українського образотворчого та  декоративно-ужиткового  мистецтва.
Мистецтво XIX – поч. ХХ ст. представлено творчістю митців: Володимира
Гнатюка , Станіслава Людкевича , Філарета Колеси , Василя Щурата та
інших. Першим його директором був відомий вчений Іларіон Семенович
Свєнціцький. У перші роки існування музей обмежив свою діяльність
збиранням і вивченням стародавнього мистецтва , і лише згодом ,
завдяки зусиллям ентузіастів , його зацікавлення розширились.
   У 1913 році Національний музей був відкритий для публічного відві-

дування. Він розмістився в просторих залах придбаного будинку , де
знаходиться й тепер.Відтоді музей стає відомим у Західній Україні та
за її межами , встановлює тісні взаємини з іншими музеями , зокрема
Києва , Москви , Петербурга.Сюди ввійшли полотна , подаровані , зок-
рема , визначними діячами російської культури О.Шахматовим , О.Со-
болєвим , В.Васнецовим , твори народного мистецтва та українських
митців-професіоналів.
 Тепер у музеї зібрані цінні колекції творів стародавнього мистецтва
,
мистецтва , мистецтва ХІХ- початку ХХ ст. , українських радянських
професійних та народних художників. У фондах стародавнього мистецт-
ва є памятки ХІІ-ХІV ст. – бронзові ікони , фрагменти декоративного
різблення по каменю тощо , що репрезентують мистецтво доби Київсь-
кої Русі.
  Зібрання ікон  –  одне  з  найкращих  і  найцінніших  на
Україні.Експозиція
музею дає доволі повне уявлення про шляхи розвитку українського іко-

нописного малярства ХІV-ХVІІІ ст. Бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ ст. зумовлений боротьбою українського народу за
соціальне й національне визволення та воз’єднання України з Росією,
широко ілюструє чимала збірка творів тогочасного малярства.Особливо
цінні твори двох найвизначніших митців – Йова Кондзелевича ( автора
славнозвісного  Богородчанського  іконостаса  )  та  Івана
Рутковича.Обидва
художники залишили нам прекрасні твори , в основу яких покладені
вже не абстрактні уявлення про потойбічний світ , а глибоке знання
життя , вивчення натури.
  Серед живопису ХVІІІ ст. слід згадати цікаву колекцію портретів
майст-
рів О. Білявського , І.Барановського та Л. Долинського , вихованців
ху-
дожніх академій Рима й Відня.
  Чимала кількість творів декоративної різьби ХVІІ-ХVІІІ ст. дає
змогу
простежити розвиток цієї галузі українського мистецтва.
Не дуже велика збірка старовинної скульптури має зразки кам’яної і
де-
рев’яної скульптури.
  Про блискучий розвиток  книжкової мініатюри  та орнаменту ,
високий художній рівень оформлення книжок на Україні свідчить
колекція рукописів  XIV-XVIII ст. і зібрання перших стародруків
, з-поміж яких московський ”Апостол”(1564) та львівський “Апостол”
(1573-1574) І.Федорова. Багату експозицію стародавнього мистецтва
доповнюють окремі колекції  гравюр та гаптувань XV-XVIII ст.,
металевий посуд та інші зразки прикладного мистецтва, що мають
велику пізнавальну та історичну цінність. Значне місце в музеї
посідають роботи українських художників XIX-XX ст. , головним
чином західноукраїнських. Це дає змогу глибоко вивчити  своєрідні
риси та особливості західноукраїнського мистецтва, познайомитися з
течіями та напрямками , зумовленими специфікою політичного й
культурного життя українського народу під владою Австро-Угорщини ,
а пізніше – панської Польщі.
 Серед мистецьких творів  цього періоду  особливо  цінні  “
Автопортрет”
Т.Шевченка роботи часів заслання , його ж гравюри з картин
К.Брюллова
і Рембрандта , а також кілька картин К. Трутовського ( “Дівчина з
снопа-
ми” , “Побачення” ).Широко представлена творчість митців , що працю-

вали на західних землях України в ІІ пол.ХІХ ст.,  зокрема
К.Устияновича  і  Т.Копистинського  –  піонерів  реалізму  в
західноукраїнському живописі.З
творів К. Устияновича найліпші “ Т.Шевченко на засланні” , “Гуцул”.
Кілька картин ілюструють творчість  видатного  портретиста  ,
пейзажиста
та майстра жанрової картини І.Романчука ( “ З дороги” , “ Лісовий
крає-
вид” ).
 У збірках музею є твори українських художників В.Орловського ,
К. Крижицького , П. Левченка , М.Ткаченка , С.Васильківського , М.
Пимоненка , вихованців  Петербурзької  Академії  мистецтв  та
Московського училища живопису , скульптури і архітектури.
 Кінець ХІХ-початок ХХ ст.- етап дальшого розвитку українського об-

разотворчого мистецтва на шляху до реалізму , народності  й
демократиз-
му – репрезентований творами  О.Мурашка  ,  Ф.Красицького  ,
Й.Куриласа,
І.Труша , О.Кульчицької та інших.З творів Ф.Красицького в музеї
експо-
нується найпопулярніша його картина – “Гість із Запоріжжя”.
 Дуже цікава велика колекція творів І. Труша , видатного художника-
реа-
ліста.Краєвиди та етюди , портрети , картини побутового жанру
характе-
ризують його як талановитого , своєрідного  майстра.В  музеї
експонують-
ся “Портрет Лесі Українки” , “Захід сонця в лісі” , “Дніпро” ,
“Самітня сосна” , “Автопортрет”. Широко й різноманітно представлено
творчість
О.Кульчицікої в галузі графіки , живопису і прикладного мистецтва.
 З невеликого зібрання О. Новаківського , засновника художньої
школи у
Львові , слід згадати роботи “Діти” , “Автопортрет” , “Пробудження”
,
“Натюрморт” , що дають уявлення про небуденний талант їхнього
автора.
М.Івасюк – майстер історичного , батального та побутового жанрів-
представлений картинами “В”їзд Б.Хмельницького до Києва” , “Мати” ,
“Біля криниці” , “Автопортрет”. Цікаві також твори популярних
українсь-
ких художників Й.Куриласа ( “Бабуся” , “Бідна жінка” , “Портрет
дружи-
ни” , “На Гуцульщині” ) та А. Манастирського ( “Запорожець” , “Два
приятелі”  ,  “Паламар”  ).Обидва  вони  типові  послідовники
реалістичного мистецтва , що переборювало на Західній Україні
всілякі формалістичні
течії.
  Експозиція відділу давнього українського мистецтва  охоплює
великий
відтінок часу – з ХІ по ХVІІІ ст. В її основі – багата колекція
творів деко-
ративного мистецтва ( метал , різьба по каменю і дереву ,
гаптування ) ,
малярства , графіки , скульптури. У силу історичних умов колекцію
відді-
лу складають в основному твори , що походять із західних областей
Ук-
раїни. Проте вони дають уявлення про основні напрями , течії та
етапи
розвитку українського мистецтва цього періоду в цілому.
 Експозицію відділу відкривають знайдені під час археологічних
розко-
пок зразки ужиткового мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинсь-
кого князівства. Твори давнього станкового чи монументального
малярст-
ва західноукраїнських земель до наших днів не збереглися. Про них
мож-
на судити лише на підставі скупих даних книжкової мініатюри , литих
бронзових чи різьблених з каменю іконок. Деяке уявлення про стиль
та
іконографічно-композиційні особливості цих видів давнього мистецтва
дають представлені в експозиції мініатюрні ікони: різьблені з
каменю -
“Микола” з Крилоса (ХІІ ст.) , “Спас” із Звенигорода (ХІІІ – ХІV
ст.) ;
литі бронзові – “Спас на престолі” з Поморян (ХІ  ст.)  ,
“Благовіщення” з
Жукова (ХІІІ – ХІV ст.)
  Дві ікони представляють мистецтво ХІV ст.Від того сповненого
триво-
гою і трагізмом часу , коли постійно повторювалися спустошливі
татарсь-
кі набіги і не припинялися напади польсько-литовських та угорських
фео-
далів , до наших днів дійшло дуже мало пам’яток культури.Серед них
од-
не з чільних місць займає ікона “Юрій Змієборець” із Станилі. Її
лаконіч-
на , площинно потрактована , скупа на кольори композиція символічно
передає боротьбу добра зі злом , правди з кривдою.Кінцем ХІV ст.
датується монументальна ікона “Преображення” з Бусовиська.
 Значно ширше представлене в експозиції малярство ХV ст. , якому
при-
таманні бережне дотримання давніх іконографічних канонів і стилю ,
під-
несеність  художнього  образу  ,  витонченість  кольорових
поєднань.Видат-
ною пам”яткою цього періоду є ікона  “Архангел  Гавриїл”  з
Дальови.Вона
привертає увагу вишуканістю колористичного рішення , досконалою ком-

позицією.
  Другою половиною ХV – початком ХVІ ст. датуються ікони “Панток-
ратор” з Милика , “Архістратиг Михаїл з діяннями” та “Цар Давид” з
Да-
льови , “Микола” із Здвиження , “Василій і Петро” з Лисятич.Вони ви-

діляються насиченістю кольорів , чіткою графічною виразністю основи
,
деяким захопленням декором.В останніх двох іконах наявні готичні
еле-
менти.
  Розвиток мистецтва ХVІ ст. проходив під впливом гуманістичних
ідей
та мистецької культури Ренесансу.Цьому сприяли широкі міжнародні
торговельні та культурні зв”язки , пробуджене самоусвідомлене
почуття
людської гідності.
  До класичних зразків українського малярства ХVІ ст. належить
викона-
на у мажорних кольорах ікона “Різдво Христове” з Трушевичів. Чимала
колекція творів живопису , декоративної різьби , старовинної
скульптури,
книжкової мініатюри широко ілюструє бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ – ХVІІІ ст. , обумовлений боротьбою українського
наро-
ду за соціальне і національне визволення та воз”єднання України з
Росі-
єю , поширенням гуманістичних та демократичних ідей.
  Від іконописних сюжетів художники ХVІІ ст. переходять до
реального
відтворення образів та навколишньої дійсності. Канонічні сюжети
вони
починають трактувати як світські жанрові сцени , канонізованим
образам
надають рис живої людини , з цікавістю передають її реальне
оточення ,
предмети побуту , життєві ситуації. Художники знайомляться з
анатомією
людського тіла , намагаються об’ємно трактувати форму предметів ,
ово-
лодівають таємницями лінійної перспективи та передачі простору ,
почи-
нають застосовувати олійну техніку , що набагато розширювало можли-
вості  зображувальних  засобів.При  цьому  використовуються  і
традиційні прийоми , особливо декоративного характеру.Великого
розвитку набуває
світський живопис , зокрема портрет.
   Яскраву сторінку в історії українського мистецтва займає
творчість на-
родних художників , які зображали своїх сучасників , відомі
історичні по-
дії або просто звичайні життєві сцени.В лаконічній , але дуже
виразній
формі , з певною професійною майстерністю , поєднаною з наївністю
об-
разу , вони створювали надзвичайно оригінальні мистецькі твори.У
ХVІІІ
ст. на сході України великої популярності набуває картина з козаком
Мамаєм , який уособлював народного визволителя.Відбиття у народній
творчості знайшов і гайдамацький рух (  зображення  ватажків
повстання
Івана Гонти , Хоми – осаула житомирського ).У другій половині ХVІІІ
ст.
спостерігається інтерес до образу простої людини , селянина.Таким
зраз-
ком народної картини кінця ХVІІІ ст. є “Відпочинок орача”.Виконана
в
плані наївного реалізму , вона з любов’ю і теплотою відтворює образ
се-
лянина-трудівника.
  В експозиції відділу широко представлено художнє оформлення руко-

писної та друкованої книги ХІV – XVIII ст. У книжних мініатюрах
знайш-
ли продовження мистецькі традиції Київської Русі і Галицько-
Волинсько-
го князівства.
 Цікавою пам”яткою кінця ХV ст. є “Євангеліє” з Галича , яке
відзна-
чається прекрасним каліграфічним почерком майстра та елементами на-
родної творчості в мініатюрах.
  Важливий розділ в експозиції  давнього  мистецтва  займає
скульптура.
Відкриває його декоративне різьблення по каменю часів Галиціко-
Волин-
ського князівства ( фрагменти архітектурного декору з Крилоса ) і
вико-
нана з каменю голова юнака у княжій шапці з Унева ( ХV ст.) –
найдавні-
ший зразок скульптурного зображення в колекції музею.Про монумен-
тальний , дещо узагальнений стиль скульптури ХVІ ст. дають уявлення

невелика фігурка жіночої постаті у мантії та суцільно золочена
постать у
царській короні.
 Чимала кількість зразків декоративної різьби по дереву ХVII-XVIII
ст.
дає змогу простежити розвиток  і  цієї  галузі  українського
мистецтва.Ран-
ній період представляють царські врата (XVII ст.) з Новоселиці.
Застосо-
вана у них плоска й ажурна  різьба  виконана  в  традиціях
Ренесансу.Про
мистецький рівень різьблення кінця XVII ст. дає уявлення вівтарик
(1696) із Загоровського монастиря на Волині. В основу композиції
його
ажурної золоченої різьби покладено поширений на той час декоративно-

символічний мотив – виноградну лозу. Приблизно тим же часом , що й
вівтарик , датується різьблений з суцільного пня свічник.XVIII
ст.предс-
тавляють царські врата (1716 ) з Могильниці і врата ( середина
XVIII ст.)
із Станіславщини ( тепер Івано-Франківська область ).
  У XVI – XVIII ст. на Україні значного розвитку набуває художня
оброб-
ка металу. Одним з відомих її центрів був Львів. В експозиції в
основному
представлені зразки техніки карбування , у  яких  традиційні
іконографічні
зображення поєднуються з орнаментальними мотивами.
 Музейна колекція малярства , графіки й скульптури ХІХ – початку
ХХ ст. представляє творчість майже всіх видатних митців , які
працювали
тоді на українських землях.Побудована за історико-хронологічним
прин-
ципом , вона дає досить повне уявлення про українське мистецтво
цього
періоду , розкриває ті зміни , які залежно від історико-політичних
та со-
ціально-економічних умов відбувалися в процесі його розвитку.
  Одночасно колекція яскраво виявляє тісний зв’язок українського
мис-
тецтва та мистецтва інших народів.
  В силу історичних умов в експозиції відділу ширше представлені
твори західноукраїнських художників.Це дає можливість докладно
вивчити
своєрідні риси та особливості мистецтва західних земель України ,
озна-
йомитися з художніми течіями , напрямками , зумовленими специфікою
суспільного і культурного життя українського народу , що перебував
під
владою Австро-Угорщини , а пізніше – буржуазної Польщі.
  Складні суспільно-політичні процеси ХІХ – початку ХХ ст. значно
вплинули на розвиток мистецтва , на його ідейну та стильову
еволюцію.
Під впливом визвольного та революційного руху , демократичних ідей
в
українському мистецтві першої половини ХІХ ст. посилюється боротьба
за реалізм. Ця тенденція найбільше проявилася у мистецтві східних
земель України.
  Уже в першій половині минулого століття в українському малярстві
чіт-
ко окреслюються окремі його жанри – побутовий , історичний , пейзаж-

ний.У нову фазу розвитку вступив поширений раніше портретний жанр,
який остаточно пориває з іконописними традиціями і  повністю
спираєть-
ся на реалістичні живописні засади.
 Серед унікальних колекцій музею особливе місце займає зібрання
творів народного мистецтва. Експозицію відділу , яка розміщена у
трьох залах ,
складають  рідкісні  зразки  народного  мистецтва.Тут  широко
предсталені
художня кераміка , різьба по дереву , ткацтво , килимарство ,
вишивка ,
художня обробка металу , скло , настінний та писанковий розпис
тощо.
Весь цей матеріал не тільки демонструє багатогранність художньої
твор-
чості народу , розкриває її суть , а й дає можливість відтворити
історичну
картину розвитку народного мистецтва.
  Відкривають експозицію відділу зразки найдавнішого народного мис-

тецтва.Саме до них належить виставлений тут глиняний посуд , який
знайдено під час археологічних розкопок на території західних
областей
України. Він свідчить про те , що вироби з глини були поширені на
цих
Землях ще в епоху неоліту.
  Велика колекція керамічних виробів представляє майже всі основні
центри гончарного виробництва , що існували на Україні протягом
XVIII – XX ст. Тут і розписані глечики , горщики та миски з
Київщини ,
і вироби тиквовидної форми з Галичини та Поділля , і яскраво
розмальо-
вані іграшки з Бойківщини  й  Волині.Серед  них  виділяються
оригінальніс-
тю витвори народних умільців Прикарпаття і Підкарпаття.
   Окремий розділ в експозиції відділу складають твори народних
різьбя-
рів. Віддавна на Україні різьба по дереву широко використовувалася
в ар-
хітектурі. Передаючи з покоління в покоління художні навички ,
народні майстри , імена яких здебільшого залишилися для нас
невідомими , збері-
гали й збагачували національні традиції самобутньої дерев”яної
пластики.
Їх вироби , що витримали випробування часом , і сьогодні вражають
гля-
дача гармонією і благородством.
  Протягом багатьох століть Україна славилась і таким ремеслом ,
як ху-
дожня обробка кістки. Про високий рівень цього виду народного мис-
тецтва свідчить невелика колекція порохівниць з рогу ( XVII – XIX
ст.)
роботи київських , волинських та гуцульських умільців.
  Музей і далі зростає. Добудовуються приміщення , розширюються
екс-
позиційні та фондові площі ,  створюються  нові  філіали  ,
збагачуються
колекції.       ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА

1.Скарби музеїв України “ Львівський музей українського мистецтва”.

2.В.Е.Арофікін “ Львівський музей українського мистецтва”.            МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


            Львівський Державний Коледж


          Харчової та Переробної промисловості                Р Е Ф Е Р А Т

      НА ТЕМУ :  “ ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА”      Виконала ст.гр ХМК-3с


      Патляковська І.І.


                   ЛЬВІВ - 2000

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru