Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Работа из раздела: «Биология»
        ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”


            ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ


1. Клітинні мембрани побудовані з :
  1) білків та вуглеводів;
  2) ліпідів та білків;
  3) нуклеїнових кислот та ліпідів.
2. У рості клітинної стінки бере участь:
  1) апарат Гольджі;
  2) ендоплазматичний ретикулум;
  3) мікротрубочки.
3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?
  1) мітохондрії, хлоропласти, ядро;
  2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі;
  3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.
4. Рібосоми в клітині містяться:
  1) вільно плавають у цитоплазмі;
  2) у ядрі;
  3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина
   вільно плаває у цитоплазмі.
5. Функції апарату Гольджі полягають у:
  1) хімічній модифікації речовин клітини;
  2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;
  3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі
   клітинної стінки.
6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?
  1) у хлоропластах і ядрі;
  2) у хлоропластах і лейкопластах;
  3) у вакуолях і мітохондріях.
7. З чого формуються пластиди?
  1) з етілопластів;
  2) пропластид;
  3) амілопластів.
8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії
  квантів світла?
  1) у рибосомах;
  2) у хлоропластах;
  3) у гіалоплазмі.
9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:
  1) у лізосомах;
  2) у мітохондріях;
  3) у хлоропластах.
10. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?
  1) ядро;
  2) мітохондрії;
  3) хлоропласти.
11. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?
  1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез
   АТФ;
  2) вони утворені двома мембранами;
  3) в них є власне білоксинтезуюча система.
12. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?
  1) плазмолемою;
  2) тонопластом;
  3) клітинною стінкою.
13. Яку функцію виконують рибосоми?
  1) транспортну;
  2) синтез білків;
  3) синтез жирів.
14. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?
  1) здійснюють синтез АТФ;
  2) синтез білка;
  3) розщеплення АТФ.
15. Які функції ядра?
  1) участь в поділі клітини і фотосинтезі;
  2) побудова клітинної стінки;
  3) зберігання і передача спадкової інформації.
16. До групи органогенних хімічних елементів належать:
  1) кисень, вуглець, водень, залізо;
  2) вуглець, магній, кисень, йод;
  3) водень, кисень, вуглець, азот.
17. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:
  1) 50%;
  2) 75%;
  3) 5%.
18. Полісахаридами у рослин є:
  1) глюкоза і фруктоза;
  2) крохмаль, целюлоза, пектин;
  3) цукроза і глікоген.
19. ДНК у рослинній клітині можна виявити у:
  1) цитоплазмі і ядрі;
  2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях;
  3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.
20. Основними функціями цукрози є:
  1) транспортна;
  2) структурна;
  3) запасаюча.
21. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп:
  1) ОН і СООН ;
  2) NH2 i OH ;
  3) COOH i NH2 .
22. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:
  1) нуклеїновим кислотам;
  2) білкам;
  3) фосфоліпідам.
23. В утворенні кутикули у рослин беруть участь:
  1) целюлоза і суберин;
  2) кутин і воск;
  3) лігнін і крохмаль.
24. Які функції виконують ліпіди?
  1) регуляторну, антибіотичну;
  2) транспортну, каталітичну;
  3) енергетичну, будівельну.
25. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?
  1) білки;
  2) вуглеводи;
  3) жири.
26. Яке значення для рослин мають жири?
  1) структура мембран;
  2) джерело енергії;
  3) терморегуляція.
27. Чим відрізняються ферменти від інших білків?
  1) синтезуються на рибосомах;
  2) є каталізаторами хімічних реакцій;
  3) до їх складу входять метали, вітаміни.
28. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?
  1) в клітинній оболонці;
  2) у вакуолі;
  3) в цитоплазмі.


               ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН


29. Плазмоліз – це:
  1) відставання тонопласта від цитоплазми;
  2) відставання цитоплазми від плазмалеми;
  3) відставання протопласта від клітинної стінки?
30. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?
  1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин;
  2) поступання води;
  3) поступання певних іонів молекул та води?
31. Які властивості мембран визначають її напівпроникність?
  1) певна впорядкованість розміщення молекул;
  2) висока загальна оводненість структури мембран;
  3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор.
32. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної
  стінки і тягне її за собою називається:
  1) плазмоптиз;
  2) циториз;
  3) плазмоліз.
33. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?
  1) в системі: розчин – скло – розчинник;
  2) в розчині сахарози в колбі;
  3) в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий
   розчин?
34. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?
  1) у степових рослин;
  2) у гігрофітів;
  3) у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах?
35. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?
  1) при підвищенні концентрації клітинного соку;
  2) при перетворенні цукру в крохмаль;
  3) при насиченні клітин водою?
36. Всмоктувальна сила S = P – T. Яке значення буде мати S при насиченні
клітин водою?
  1) S = P;
  2) S = O;
  3) S > O.
37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні
  частки зв’язаної води?
  1) збільшиться;
  2) знизиться;
  3) залишиться без змін?
38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час
  поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому
  неспівпаданню?
  1) випадання дощу;
  2) зниження температури повітря;
  3) зменьшення вологості повітря?
39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний
  розчин?
  1) зростає;
  2) спадає;
  3) стає рівним 0.
40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?
  1) у тургесцентній клітині;
  2) при циторизі;
  3) у плазмолізованій клітині?
41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення?
  1) при плазмолізі;
  2) при плазмоптизі;
  3) при циторизі?
42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск
  клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї
  клітини?
  1) Т = 0,8 МПа; S = 0;
  2) Т = 0; S = 0,8 МПа;
  3) T = 0; S = 0?
43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини
  досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6
  МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск
  клітинного соку?
  1) 0,8 МПа;
  2) 0,7 МПа;
  3) 0,6 МПа?
44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з
  осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200
  кПа?
  1) не зміниться;
  2) ввійде в стан опуклого плазмолізу;
  3) ввійде в тургорний стан?
45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?
  1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а
   плаз-малема – тільки для води;
  2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а
   плазмалема – тільки для води;
  3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул
   розчиненої речовини.
46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні
  її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж
  тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?
  1) не зміниться;
  2) збільшиться;
  3) зменьшиться.
47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в
  0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без
  змін? Дослід проводився при t0 = 220C:
  1) 9,6 атм;
  2) 4,8 атм;
  3) 2,4 атм.
48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?
  1) – 3000 кПа;
  2) – 2000кПа;
  3) – 1000 кПа.
49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9
  атм при температурі 170С ?
  1) 13 М;
  2) 0,12 М;
  3) 1,4 М.
50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має
  величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?
  1) 0,5 М;
  2) 1,0 М;
  3) 1,5 М.
51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду (
  осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?
  1) 0,3 МПа;
  2) 0,5 МПа;
  3) 0,7 МПа.
52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М
  розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились
  без змін?
  1) 9,84 атм;
  2) 19,68атм;
  3) 7,38атм.
53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:
  1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;
  2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;
  3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.
54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?
  1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх
   епідермальних клітин заповнених водою;
  2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і
   темряви;
  3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.
55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які
  гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у
  рослин після оприскування їх розчином АБК:
  1) відкриються;
  2) закриються;
  3) Залишаться без змін.
56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі
  транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації
  відповідає цьому показнику:
  1) транспіраційний коефіцієнт;
  2) економність транспірації;
  3) продуктивність транспірації.
57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (( Н2О)?
  1) паренхіми кори кореня;
  2) клітини листка;
  3) кореневі волоски.
58. Відносна транспірація – це:
  1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини;
  2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці
   випаровуючої поверхні;
  3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості
   води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той
   же час.
59. Гідростабільні види – це:
  1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води;
  2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу;
  3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних
   змін вмісту води.
60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму:
  1) вночі;
  2) в полудень;
  3) вранці.
61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току:
  1) корінь, стебло;
  2) стебло, листки;
  3) корінь, листки.
62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну
  поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску:
  1) наявність хлоропластів;
  2) нерівномірна товщина клітинних стінок;
  3) наявність центральної вакуолі.
63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску,
  відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла:
  1) вихід іонів К+ із протопласта;
  2) синтез крохмалю;
  3) фотосинтетичне утворення моноцукрів.
64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність
  транспірації:
  1) 250 г/л;
  2) 0,4 г/л;
  3) 4 г/л.
65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита
  скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки:
  1) так;
  2) ні;
  3) залежно від температури води.
66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком?
  1) поступання води різко загальмується;
  2) залишиться на попередньому рівні;
  3) посилиться.
67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин
  міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження?
  1) поглинаються коренями з грунту;
  2) синтезуються в коренях;
  3) утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій
   системі.
68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези
  виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати
  про вік листка?
  1) молодий;
  2) старий;
  3) середнього віку.
69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю
  градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину
  водного потенціалу:
  1) корневі волоски;
  2) клітини кори кореня;
  3) клітини, що оточують судини.
70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації:
  1) високий рівень оводненості тканин;
  2) висока вологість повітря;
  3) висока позитивна температура.
71. Які фактори свідчать про те, що 'плач' рослин є результатом
  метаболічної діяльності коренів?
  1) 'плач' припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний
   розчин;
  2) інтенсивність 'плачу' гальмується низькою температурою;
  3) 'плач' припиняється після омертвління клітин кореня.
72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин:
  1) гута;
  2) пасока;
  3) ксилемний сік у листках.
73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм
  протистояти обезводненню:
  1) висока ефективність роботи продихового апарату;
  2) неглибока розгалужена коренева система;
  3) сильно розвинена опушеність лисків.
74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин:
  1) гравітаційна;
  2) гігроскопічна;
  3) капілярна.
75. Що таке симпласт?
  1) система міжклітинників;
  2) капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми;
  3) сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами.
76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і
  випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації:
  1) 0,05;
  2) 5,0;
  3) 200.
77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній
  транспірації?
  1) кореневий тиск;
  2) різниця водного потенціалу;
  3) сили когезії та адгезії.
78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин?
  1) капілярна і гравітаційна;
  2) гравітаційна і гігроскопічна;
  3) плівкова і капілярна.
79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи?
  1) гравітаційна і плівкова;
  2) гігроскопічна і плівкова;
  3) капілярна і гравітаційна.
80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати
  тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин
  листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г:
  1) 5%;
  2) 10%;
  3) 20%.
81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту?
  1) слабкий розвиток кутикули;
  2) регулювання транспірації з допомогою продихів;
  3) слабко розвинута коренева система;
  4) опушення на епідермісі;
  5) восковий наліт на листках.                 ФОТОСИНТЕЗ


82. Якій процес відображає рівняння?

  СO2+2RH2 сонячна енергія   (СН2О)+2R+H2O

  1) хемосинтез;
  2) фоторедукцію;
  3) фотосинтез.
83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні?
  1) розподіляються в цитоплазмі рівномірно;
  2) розміщуються пепендикулярно до сонячних променів;
  3) пересуваються до бічних стінок.
84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи?
  1) в зовнішній мембрані;
  2) в стромі;
  3) в мембранах гран.
85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта?
  1) служать опорною системою хлоропласта;
  2) на них відбувається зв’язування і відновлення СО2;
  3) забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.
86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло?
  1) утворення ініціальної частки;
  2) формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани;
  3) формування проламелярого тіла;
  4) утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.
87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх
  походження?
  1) наявність високорозвинутої молекулярної системи;
  2) наявність власної ДНК;
  3) зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами
   тилакоїдів.
88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою
  соляною истлотою?
  1) фітол;
  2) феофітин;
  3) хлофілінова кислота.
89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу,
  повинні впливати на швидкість цього процесу:
  1) мінеральне живлення і температура;
  2) водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла;
  3) спектральний склад світла, концентрація О2.
90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл ??
            COOCH3
  1) C32H30ON4Mg  <
            COOC20H39

            COOH
  2) C32H30ON4Mg  <
            COOH

            COOCH3
  3) C32H30ON4H2   <
            COOC20H39
91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його
  зелене забарвлення?
  1) атом магнію;
  2) фітольний “хвіст”;
  3) порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.
92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом?
  1) зелені і жовті;
  2) оранжеві і фіолеові;
  3) червоні і сині.
93. Які властивості хлорофілу зв’язані з наявністю радикалу спирту фітолу
  С20Н39ОН?
  1) визначає колір пігменту;
  2) має здатність до вибіркового поглинання світла;
  3) сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані
   хлоропласта.
94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами?
  1) жовті;
  2) сині;
  3) червоні.
95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному
  синглетному стані. Які ознаки характеризують його?
  1) наявність на орбіталях парних електронів;
  2) електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях;
  3) спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають
   однаковий знак.
96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з
  другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень
  (S1)?
  1) випромінюється у вигляді флуоресценції;
  2) випромінюється у формі теплової енергії;
  3) іде на проходження хімічних взаємодій.
97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона?
  1) в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема;
  2) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають
   світло з однаковою довжиною хвилі;
  3) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають
   світло з різною довжиною хвилі.
98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом?
  1) феофітин і вода;
  2) хлорофілінова кислота і метанол;
  3) лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол.
99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу
  міститься атом магнію?
  1) з кислотою;
  2) з лугом;
  3) з спиртом.
100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт
  електронів по електронно-транспортному ланцюгу?
  1) до фотохімічного;
  2) до фотофізичного.
101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу
  перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону?
  1) зростає;
  2) лишається без змін;
  3) падає.
102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі
  переносників фотосистем?
  1) іде на флуоресценцію;
  2) розсіюється у вигляді тепла;
  3) запасається клітиною у формі хімічної енергії.
103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного
  фотофосфорелювання:
  1) електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї;
  2) виділяється О2 внаслідок фотолізу води;
  3) не синтезується НАДФ?Н2.
104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ?Н2 в ході
  фотосинтезу?
  1) так;
  2) ні.
105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу?
  1) виділяється при розкладі води;
  2) виділяється при розкладі СО2 ;
  3) утворюється при синтезі АТФ.
106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу?
  1) СО2 і Н2О;
  2) глюкоза, АТФ і О2;
  3) білки, РНК, ДНК.
107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу?
  1) для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О;
  2) протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2;
  3) для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2.
108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі
  фотосинтезу?
  1) зростає;
  2) спадає;
  3) не змінюється.
109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу?
  1) в цикл вступають з молекули СО2;
  2) в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози;
  3) першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки.
110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-
  Слека-Карпілова):
  1) карбоксилювання відбувається один раз в циклі;
  2) продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука;
  3) в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука.
111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі?
  1) глюкоза;
  2) цукроза;
  3) крохмаль.
112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами
  фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки?
  1) рівний одиниці;
  2) більший одиниці;
  3) меньший одиниці.
113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної
  речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої
  становить 1,5м2?
  1) 200;
  2) 600;
  3) 1200.
114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-? до хлорофілу-? становить
  3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини?
  1) більша;
  2) меньша;
  3) така ж.
115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях
  інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною?
  1) 100;
  2) 50;
  3) 200.
116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні
  температури?
  1) зростає;
  2) спадає;
  3) лишається без змін.
117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі?
  1) зміна температури;
  2) зміна вмісту АТФ;
  3) умови мінерального живлення.
118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність
  дихання?
  1) в ситовидних клітинах;
  2) в клітинах-супутниках;
  3) в механічних елементах.
119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві?
  1) при наявності води і хлорофілу;
  2) при наявності води і вуглекислого газу;
  3) при наявності СО2, НАДФ?Н2 та АТФ.
120. Які організми називають автотрофами?
  1) здатні самі засвоювати органічні речовини;
  2) здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням
   сонячної або хімічної енергії;
  3) можуть їснувати тільки на світлі.
121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу:

   6СО2 + ... [pic]С6Н12О6 + ...

  1) 6О2; 6Н2О;
  2) 2АТФ; 6О2;
  3) 6Н2О; 6О2.
122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції
  фотофосфорилювання?
  1) фотофізичного;
  2) фотохімічного;
  3) темнової фази.
123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є:
  1) перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ;
  2) з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ,
   синтезується глюкоза;
  3) перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний
   рівень.
124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень?
  1) на фотофізичному етапі світлової стадії;
  2) на фотохімічному етапі світлової стадії;
  3) у темновій стадії.
125. Що таке грани?
  1) комплекс рибосом і нуклеїнових кислот;
  2) напіврідка речовина;
  3) пакети плоских мішечків тілакоїдів.
126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню
  сухої речовини?
  1) синьо-фіолетове;
  2) зелене;
  3) червоне.
127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах?
  1) світло;
  2) тепло;
  3) органічні сполуки.
128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі?
  1) СН4;
  2) Н2S;
  3) H2O.
129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4-
  рослин?
  1) первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси
   первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в часі;
  2) первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання
   іде один раз;
  3) процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в просторі;
   первинним акцептором СО2 є ФЕП.
130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає
  гальмування фотосинтезу:
  1) K, P, Mn, Mg, N, Fe;
  2) Co, Zn, B, S, Pb, Li;
  3) Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag.
131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес
  фотодихання?
  1) С3-шлях;
  2) С4-шлях;
  3) САМ-метаболізм.
132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли?
  1) С40Н56О2;
  2) С40Н56;
  3) С20Н24О4.
133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А?
  1) фікоеретрину;
  2) ксантофілу;
  3) каротину.
134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною,
  як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла?
  1) наявність металоорганічного зв’язку;
  2) наявність пірольних кілець;
  3) велика кількість подвійних співпряжених зв’зків у вуглецевому ланцюгу.
135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу ? від хлорофілу ??
  1) у молекулі хлорофілу ? немає циклопентанового кільця;
  2) у молекулі хлорофілу ? замість групи -СН3 наявна група СОН;
  3) у молекулі хлорофілу ? відсутній фітольний хвіст.
136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло?
  1) протопорфірин > протохлорофілід;
  2) протохлорофілід > хлорофілід;
  3) хлорофілід > хлорофіл.
137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни?
  1) 482 і 452;
  2) 660 і 429;
  3) 495-565 і 550-615 нм.
138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на
  найбільшу глибину (500м)?
  1) сині;
  2) червоні;
  3) жовті.
139. Що таке асиміляційне число?
  1) це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за
   одиницю часу;
  2) це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні;
  3) це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної
   речовини.
140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка?
  1) у світлолюбних;
  2) у тіневитривалих;
  3) у тінелюбних.


                ДИХАННЯ РОСЛИН


141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них
  називається анаеробною?
  1) іде тільки при відсутності кисню;
  2) частково інгібується киснем;
  3) кисень не потрібний.
142. Яка з реакцій гліколізу пов’язана з утворенням АТФ?
  1) глюкоза > глюкозо-6-фосфат;
  2) глюкозо-6-фосфат > фруктозо-6-фосфат;
  3) фруктозо-6-фосфат > фруктозо-1,6-дифосфат;
  4) фруктозо-1,6-дифосфат > 3-фосфогліцеріновий альдегід;
  5) 3-фосфогліцеріновий альдегід > 1,3-дифосфогліцерінова кислота;
  6) 1,3-дифосфогліцерінова кислота > 3-фосфогліцерінова кислота.
143. Де протікають реакції гліколізу?
  1) в цитоплазмі;
  2) в мітохондріях;
  3) в ядрі.
144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення
  безпосередньо потрібен кисень?
  1) окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти;
  2) цикл Кребса;
  3) електронно-транспортний ланцюг.
145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно-
  транспортному ланцюгу:
  1) НАД > ФАД;
  2) ФАД > убіхінон;
  3) убіхінон > цитохром b;
  4) цитохром b > цитохром с;
  5) цитохром с > цитохром а;
  6) цитохром а > цитохромоксидаза.
146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу
  чергу?
  1) жири;
  2) білки;
  3) вуглеводи.
147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального коефіцієнта?
  1) при поміщенні рослин в анаеробні умови;
  2) при використанні як субстратів дихання білків;
  3) при достатньому доступі кисню.
148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами
  дихання будуть вуглеводи?
  1) ДК > 1;
  2) ДК = 1;
  3) ДК < 1.
149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2, а при її
  підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища?
  1) інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується;
  2) інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється;
  3) інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється.
150. В чому виражається генетичний зв’язок дихання і дродіння?
  1) етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом
   дихання;
  2) дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають
   однаково;
  3) для проходження обох процесів потрібен кисень.
151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера – пригничення бродіння
  киснем?
  1) зростає розпад глюкози;
  2) послаблюється розпад глюкози;
  3) інтенсивність розпаду глюкози не змінюється.
152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї
  енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу?
  1) гліколіз, 4 молекули АТФ;
  2) цикл Кребса, 2 молекули АТФ;
  3) електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ.
153. На якій з двох схем показаний ефект роз’єднання фосфорилювання і
  окислення в акті дихання?
|Дихання               |Дихання               |
|v???????????????????????????????v  |v???????????????????????????????v  |
|окислення   |акумуляція енергії |окислення  |виділення енергії  |
|        |окислення у формі  |       |окислення у вигляді |
|        |АТФ         |       |тепла        |
|а)                 |б)                 |


  1) схема а;
  2) схема б.
154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу:
  1) глюкоза;
  2) вуглекислий газ;
  3) піровіноградна кислота.
155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози?
  1) С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 > 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ;
  2) С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ > 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О;
  3) С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О > 6СО2 + 6Н2О.
156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від
  горіння цих же речовин?
  1) виділенням тепла;
  2) утворенням СО2 і Н2О;
  3) синтезом АТФ.
157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї
  молекули піровіноградної кислоти?
  1) одна;
  2) дві;
  3) три.
158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по
  пентозофосфатному шляху?
  1) 37;
  2) 54;
  3) 2.
159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса?
  1) в цитоплазмі;
  2) в зовнішній мембрані мітохондрій;
  3) в матриксі мітохондрій.
160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт
  знаходиться в межах:
  1) 20-250С;
  2) 35-400С;
  3) 45-500С.
161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у
  компенсаційній точці?
  1) І.дих. = І.фот.;
  2) І.дих. > I.фот.;
  3) І.дих. < І.фот.
162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв’язку
  АТФ?
  1) 586,6 кДж;
  2) 30,6 кДж;
  3) 10,2 кДж.
163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо
  бродіння?
  1) 2;
  2) 15;
  3) 38.
164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною?
  1) цикл Кребса;
  2) електронно-транспортний ланцюг;
  3) гліколіз.
165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до
  9%?
  1) знизиться;
  2) лишиться без змін;
  3) підвищиться.
166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз’єднує процес
  окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї
  речовини?
  1) посилиться синтез АТФ;
  2) не справить впливу;
  3) АТФ синтезуватись не буде.


               МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ


167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш
  швидке пожовтіння молодих листків?
  1) азоту;
  2) магнію;
  3) заліза.
168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в’язкість
  цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків?
  1) Са2+;
  2) К+.
169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження
  вмісту білків?
  1) він входить до складу хлорофілу;
  2) активує активність ферментів фосфатаз;
  3) підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць.
170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов’язана із зниженням вмісту
  АТФ у клітинах при його нестачі?
  1) знижує в’язкість цитоплазми;
  2) сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів;
  3) бере участь в регуляції продихових рухів.
171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів
  (цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення
  попередників хлорофілу?
  1) магній;
  2) фосфор;
  3) залізо.
172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу
  в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не
  переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі?
  1) калій;
  2) кальцій;
  3) залізо.
173. Яка з функцій молібдену пов’язана з попередженням ослизнення клітинних
  стінок кореня?
  1) активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту;
  2) посилює поступання в рослину кальцію;
  3) забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти.
174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми
  пагонів і коренів при його нестачі?
  1) утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині;
  2) бере участь у синтезі лігніну;
  3) прискорює процес амінування органічних кислот.
175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу?
  1) активує фермент нітратредуктазу;
  2) входить до складу білка пластоціаніну;
  3) входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази.
176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації
  молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його
  нестачі?
  1) буряк;
  2) картопля;
  3) вика.
177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот:
  1) вуглеводи і ліпіди;
  2) білки, нуклеінові кислоти;
  3) хлорофіл, крохмаль.
178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин:
  1) листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи
   бронзовим відтінком;
  2) відбувається хлороз листків;
  3) загнивання і відмирання листків.
179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими?
  1) (NH4)2SO4;
  2) Ca(NO3)2;
  3) NaNO3.
180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними?
  1) (NH4)2SO4;
  2) NH4NO3;
  3) Ca(NO3)2.
181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З
  нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов’язана така зміна?
  1) порфірінів;
  2) білків;
  3) нуклеінових кислот.
182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених:
  1) розчин СаСl2 + КСl;
  2) розчин СаСl2;
  3) розчин КСl.
183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при
  нестачі фосфору в середовищі?
  1) в молодих;
  2) в листках середнього віку;
  3) в старих.
184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів?
  1) Mg, Cl, Ca, P, I;
  2) Co, Cu, B, Mn, Zn;
  3) Fe, S, Br, K, Au.
185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи?
  1) меньше 0,00001%;
  2) від 0,01% до 0,00001%;
  3) не меньше 0,01%.
186. Які амінокислоти при прямому амінуванні?
  1) триптофан, метіонин, пролін;
  2) глутамінова, апаргінова, аланін;
  3) лейцин, тирозин, аргінін.
187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини:
  1) вільний азот повітря і грунту;
  2) мінеральні форми азоту;
  3) органічні форми азоту.
188. Які речовини є амідами?
  1) аспаргін, глутамін;
  2) аміак, нітрати;
  3) амінокислоти, білки.
189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В
  якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів?
  1) в коренях;
  2) в стеблах;
  3) в листкових пластинках.
190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках
  грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин
  кореня?
  1) іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить
   низький;
  2) грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними;
  3) клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість.
191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з
  вільного простору у воду?
  1) кількість дифундуючих іонів зменшиться;
  2) не зміниться;
  3) збільшиться.
192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в
  метаболізмі?
  1) прискорює;
  2) не справляє впливу;
  3) гальмує.


              РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН


193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту:
  1) перехід рослин до цвітіння;
  2) збільшення площі листка;
  3) формування перших справжніх листків у прростка.
194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі?
  1) бічна;
  2) вставна;
  3) базальна.
195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових?
  1) апікальні (верхівкові);
  2) втавні;
  3) базальні;
  4) бічні.
196. Які з перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту
  клітин?
  1) наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом;
  2) утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу;
  3) наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості
   мітохондрій.
197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням?
  1) поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин;
  2) відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину;
  3) злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі.
198. З чим пов’язане зростання всисної сили у фазі росту клітин
  розтягненням?
  1) із зменьшенням осмотичного тиску в клітині;
  2) із збільшенням осмотичного тиску в клітині;
  3) із збільшенням тургорного тиску.
199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту при
  нестачі води?
  1) гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність
   дихання;
  2) гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується
   інтенсивність транспірації;
  3) гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність
   фотосинтезу.
200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого
  забарвлення. Як правильно їх називати?
  1) альбіноси;
  2) етільовані;
  3) деетільовані.
201. Які ознаки характерні для етільованих проростків?
  1) більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст;
  2) тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст
   помірної інтенсивності;
  3) стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору.
202. З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин:
  1) збільшення числа клітин, розмірів органів рослини;
  2) заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння;
  3) збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших
   органоїдів.
203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних
  особливостей проростків?
  1) сині;
  2) жовті;
  3) червоні.
204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні?
  1) глибокий;
  2) вимушений;
  3) фізіологічний.
205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у
  південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти?
  1) кисень;
  2) елементи мінерального живлення;
  3) вода;
  4) світло.
206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин
  у стан спокою?
  1) температура;
  2) вологість;
  3) тривалість дня.
207. Дайте визначення фотоперіодизму:
  1) реакція рослин на зміну пори року;
  2) реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі;
  3) реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти
   певної тривалості.
208. Визначте поняття “біологічний годинник”:
  1) реакція організму на сезонні зміни температури;
  2) реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і
   темноти;
  3) реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року.
209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований
  ріст етіольованих рослин?
  1) відсутність інгібіторів росту;
  2) стабільна кількість ауксинів;
  3) стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів.
210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню
  (сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)?
  1) сині;
  2) зелені;
  3) червоні.
211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми?
  1) з хлоофілами;
  2) з каротиноїдами;
  3) з фікобілінами.
212. Які властивості характерні для фітохромів?
  1) діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в
   яких утворились;
  2) утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких
   концентраціях;
  3) синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний
   фізіологічний ефект.
213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя,
  контролюються етиленом?
  1) руйнування хлорофілу;
  2) розчинення стінок клітин відділяючого шару;
  3) відтік поживних речовин.
214. В яких тканинах синтезуються ауксини?
  1) в провідних;
  2) в меристематичних;
  3) в механічних.
215. Чим характеризуються ауксини?
  1) це – похідні аденіну, синтезуються в коренях;
  2) справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в
   верхівкових меристемах;
  3) впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова
    кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах.
216. Які ознаки характерні для гіберелінів?
  1) гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах;
  2) посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова
   кислота;
  3) затримують старіння листків, синтезуються в корені.
217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення
  ауксини/цитокініни?
  1) корені;
  2) пагони.
218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів
  росту?
  1) після поміщення рослин в темряву;
  2) при інтенсифікації ростових процесів;
  3) перед вступом рослин у стан спокою.
219. Які ознаки характерні для глибокого спокою?
  1) визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища,
   при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації;
  2) залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного
   виведення рослин із стану спокою ненфективне;
  3) при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації,
   ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану
   спокою.
220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння?
  1) недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню;
  2) наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті
   ростових фітогормонів;
  3) механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і
   відсутність води.
221. В якому випадку насіння не здатне до проростання?
  1) при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів
   росту;
  2) при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів;
  3) при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів.
222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках?
  1) обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини
   переважають над інгібіторами;
  2) здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори
   відсутні;
  3) інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається
   нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту
   домінують над стимуляторами.
223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан
  спокою?
  1) проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних
   оболонок;
  2) в’язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки
   клітини;
  3) в’язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина
   тургесцентна.
224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою
  відноситься скарифікація?
  1) хімічних;
  2) механічних;
  3) температурних.
225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься
  стратифікація?
  1) механічних;
  2) фізичних;
  3) хімічних.
226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану
  спокою?
  1) більш високі температури і збільшення довжини світлового дня;
  2) більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня;
  3) більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня.
227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою?
  1) дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження
   в’язкості цитоплазми;
  2) зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів,
   підвищення в’язкості цитоплазми;
  3) зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному,
   відособлення протопласта від стінки.
228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук?
  1) полікарпічні;
  2) монокарпічні.
229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин
  здійснюються у полікарпічних видів багаторазово?
  1) ембріональний;
  2) молодості;
  3) зрілості;
  4) розмноження;
  5) старості.
230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до
  цвітіння?
  1) мінеральне живлення і вміст СО2;
  2) концентрація О2 і умови водопостачання;
  3) температура і тривалість світлової частини доби.
231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця?
  1) не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур;
  2) не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу;
  3) прискорює розвиток при дії низькими температурами.
232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом
  низьких температур?
  1) корінь;
  2) листки;
  3) точки росту.
233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації?
  1) достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів;
  2) нестача кисню, посуха;
  3) нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови.
234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив?
  1) стебло;
  2) листки;
  3) корені.
235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого
  дня, а інша частина рослини – короткого дня. Чи зацвіте рослина?
  1) так;
  2) ні.
236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи
  вони належать?
  1) довгоденні;
  2) короткоденні;
  3) нейтральні.
237. Що називається фотоперіодичною індукцією?
  1) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої
   цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді;
  2) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої
   цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді;
  3) час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин.
238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції?
  1) синьо-фіолетові;
  2) жовті;
  3) червоні.
239. З яких компонентів складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген?
  1) з гібереліну і ауксину;
  2) з антезину і гібереліну;
  3) з ауксину і цитокініну.
240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання?
  1) довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня;
  2) короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня;
  3) нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня.
241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин?
  1) утворення квітконосного стебла;
  2) формування квітки;
  3) утворення генеративної бруньки.
242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину?
  1) короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня;
  2) довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня;
  3) нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня.
243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі
  піддати короткочасному освітленню?
  1) фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину;
  2) Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте;
  3) Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте.
244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій:
  1) закривання суцвіть кульбаби ввечері;
  2) повертання суцвіть соняшника до сонця;
  3) ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння.
245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини
  пшениці?
  1) гідротропізм;
  2) геотропізм;
  3) хемотропізм.
246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку
  освітлення?
  1) проросток з видаленою верхівкою;
  2) верхівка закрита світлонепроникним ковпачком;
  3) проросток з верхівкою.
247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину
  кореня вниз, а не вверх?
  1) на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній;
  2) на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні
   концентрації яких пригничують ріст клітин;
  3) на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній.
248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини
  десмодіума?
  1) сейсмонастії;
  2) ніктінастії;
  3) автонастії.
249. Які настичні рухи відносяться до тургорних?
  1) відкривання квітів тютюну вночі;
  2) захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього
   комахи;
  3) рухи листків сором’язливої мімози при дотику до них.
250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів:
  1) здійснюються рітмічно;
  2) залежать від осмотичного тиску в клітинах;
  3) залежать від вмісту фітогормонів.
251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної
  суміші бактерії перемістилися до країв?
  1) хемотаксис;
  2) аеротаксис;
  3) фототаксис.
252. Настичні рухи характерні для органів:
  1) з двобічною симетрією;
  2) з радіальною симетрією;
  3) з дорзивентральною будовою.
253. Тропізми характерні для органів:
  1) з радіальною симетрією;
  2) з дорзивентральною будовою;
  3) з двобічною симетрією.
254. Велика крива ростумає вигляд:
  1) логаріфмічної кривої;
  2) S-подібної кривої;
  3) одновершинної кривої.
255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при
  їх природному зношуванні?
  1) фізіологічна регенерація;
  2) травматична регенерація.
256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні
  називається:
  1) відновлюючим;
  2) диференціюючим.
257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна
  активність), які відповідають оточуючим умовам, називається:
  1) “ефектом маси”;
  2) “груповим ефектом”;
  3) “ефектом положення”.


               СТІЙКІСТЬ РОСЛИН


258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму,
  знаходяться в зимуючих органах рослин?
  1) моноцукри і білки;
  2) мінеральні солі і вода;
  3) ліпіди і нуклеїнові кислоти.
259. Які ознаки характеризують холодостійкість?
  1) здатність переносити низьки позитивні температури;
  2) здатність переносити низьки від’ємні температури;
  3) здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі.
260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних
  температурах?
  1) порушення в їх водному балансі;
  2) зменьшення в’язкості цитоплазми;
  3) зміна процесів обміну речовин.
261. Які причини загибелі рослин пр инизьких від’ємних температурах?
  1) від’ємні температури викликають коагуляцію білків цитоплазми;
  2) замерзаючий клітинний сік розширюється в об’ємі і розриває судини і
   клітини рослин;
  3) кристали льоду, що утворюються в міжклітиниках, викликають механічне
   пошкодження цитоплазми.
262. Вкажіть ознаки, характерні для першої фази загартування рослин до дії
  морозів:
  1) залежить від змін фізіолого-біохімічних властивостей цитоплазми, її
   зневоднення;
  2) відбувається при від’ємній температурі, світло не потрібне;
  3) відбувається на світлі і пов’язана з нагромадженням цукрів.
263. Яке значення цукрів, які нагромаджуються в ході загартування рослин до
  дії морозів?
  1) знижують температуру замерзання клітинного соку, попереджуючи
   льодоутворення;
  2) приводять до інтенсифікації дихання;
  3) збільшують кількість вільної води в клітині.
264. Які фізіолого-біохімічні ознаки перешкоджають загартуванню рослин до
  морозів?
  1) закінчення росту;
  2) вміст незначної кількості вільної води;
  3) порушення відтоку поживних речовин з листків у корені.
265. Які умови зовнішнього середовища перешкоджають загартуванню рослин до
  морозів?
  1) суха сонячна осінь;
  2) літня посуха;
  3) активне азотне живлення на початку осені.
266. Яка фізіологічна причина загибелі рослин від вимокання?
  1) втрата великої кількості води;
  2) отруєння етиловим спиртом, якій нагромаджується при бродінні;
  3) вичерпання запасів вуглеводів внаслідок інтенсивного дихання.
267. Який з названих факторів відіграє основну роль в географічному
  поширенні виду?
  1) мінімальна нічна температура;
  2) середньорічна температура;
  3) загальне число днів з від’ємною температурою.
268. Що білш небезпечно для рослин?
  1) зимові морози;
  2) весняні приморозки.
269. Який фізіологічний процес дає можливість рослині протистояти різким
  коливанням температури?
  1) дихання;
  2) транспірація;
  3) фотосинтез.
270. Які ознаки відрізняють галофітів від глікофітів?
  1) низька інтенсивність транспірації;
  2) висока продуктивність;
  3) інтенсивний ріст.
271. Які причини шкідливого впливу солей на рослину?
  1) порушується структура клітинних органоїдів і цитоплазми;
  2) змінюється енергетичний обмін;
  3) низький водний потенціал грунтового розчину утруднює поступання води в
   рослину.
272. Які шляхи подолання низького водного потенціалу грунтового розчину
  засолених місць кореневими системами галофітів?
  1) нагромадження в клітинах великої кількості солей;
  2) нагромадження в клітинах осмотично активних продуктів фотосинтезу;
  3) неосмотичне поступання води в клітини.
273. Які збудники хвороб рослин називають факультативними паразитами?
  1) ведуть в основному паразитичний спосіб життя, рідше сапрофітний;
  2) є переважно сапрофітами, але можуть вражати живі ослабленні рослини;
  3) не можуть їснувати без рослини-господаря.
274. Токсини, які віділяються некротрофами, і вбивають тканини рослини
  називаються:
  1) фітотоксинами;
  2) вівотоксинами;
  3) патотоксинами.
275. Здатність патогена вражати чи не вражати рослину називається:
  1) патогенність;
  2) вірулентність;
  3) агресивність.
276. До конституційних механизмів захисту рослин належать:
  1) нагромадження фітонцидів і фенолів, синтез фітоалексинів;
  2) реакція надчутливості, посилення дихання;
  3) особливості структури тканин, які створюють бар’єр для проникнення
   інфекції, створення в тканинах нестачі речовин, життєво важливих для
   паразита.
277. Низькомолекулярні антибіотичні речовини вищих рослин, які виникають у
  відповідь на контакт з фітопатогенами, називаються:
  1) фітонциди;
  2) фітоалексини;
  3) феноли.
278. Що таке газочутливість?
  1) швидкість і ступінь прояву паталогічних поцесів під впливом газів;
  2) здатність рослин зберігати життєдіяльність при дії шкідливих газів;
  3) нездатністьрослин функціонувати при дії газів.
279. По зменшенню токсичної дії на рослини гази можна розмістити у ряд:
  1) F2>Cl2>SO2>NO>CO>CO2;
  2) H2S>HCN>NH3>SO2>Cl2;
  3) CO2>CO>NO>SO2>Cl2>F2.
280. Яка група рослин при сильному зневодненні не гине, а входить в стан
  анабіозу?
  1) пойкілогідричні види;
  2) гомойогідричні види;
  3) гідратофіти.
281. Який спосіб захисту від нестачи вологи використовують ефемери?
  1) попередження надлишкової втрати води;
  2) перенесення висихання;
  3) уникнення періоду посухи.
282. На які екологічні групи поділяються гомойогідричні рослини?
  1) гідрофіти, мезофіти, ксерофіти;
  2) сукуленти, несукулентні види, ефемери;
  3) гідратофіти, наземні рослини.
283. Яка група галофітів не нагромаджує солей всередині тканин, а виводить
  їх з клітин за допомогою секреторних залоз?
  1) евгалофіти;
  2) криногалофіти;
  3) глікогалофіти.
284. Вкажіть галофіти, у яких цитоплазма клітин кореня малопроникна для
  солей:
  1) солерос, сведа;
  2) кермек, тамарикс;
  3) полин, кохія.

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru