Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Якуб Колас


"Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Коласа).
Сяляне-палешукі і інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Якуба Коласа "На ростанях").
Беларускі Музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка").
Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Незабыўны свет маленства (дзеці ў "Новай зямлі" Якуба Коласа).
Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Жыццёвая дарога Міхала (паэма Якуба Коласа "Новая зямля").
Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" - энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа.
Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа "На ростанях"
Асноуныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Якуба Колоса. Тэма роднага краю у яго паэзii.
Вобраз Лабаноiча у трылогii Я.Коласа "На росстанях". Духоуны свет, маральная высакародносць героя.
Паэма "Новая зямля”-- мастацкая энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства у дакастрычнiцкi час. Тыпов
Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Карцiны роднай прыроды у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Народ у трылогii Якуба Коласа "На ростанях". Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу.
Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча
Мастацкія асаблівасці паэмы "БЕЗНАЗОЎНАЕ"
Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча з трылогіі Якубы Коласа "На ростанях".
Вобраз роднага краю, малюнкі беларускай прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Народ ў трылогіі Якуба Коласа “На Ростанях”
Інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа “На Ростанях”
Вобраз роднага краю, малюнкі беларускай прыроды ў паэме Я.Коласа “Новая зямля”
Пейзажная лірыка Якуба Коласа.
Паэма Якуба Коласа “Сымон-музыка”
“Новая зямля” – энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
Вобраз Сымона ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”
 
ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru