Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Іншыя


Паэзія вогненных гадоў.
"Каб збыць няволі путы..." (дзейнасць філаматаў і філарэтаў).
Палемічная літаратура (канец ХVI - пачатак XVII ст.).
Беларуска-літоўскае летапісанне.
Падзеі і факты беларускай гісторыі ў "Слове пра паход Ігараў".
Нябесная заступніца Беларусі - Ефрасіння Полацкая. (другое)
Па старонках твораў пра мінулае.
Вобраз Беларусі і беларусаў у Польскай літаратуры 1945-1991.
Паганскі светапогляд і натурфіласофія.
Постаці далёкай мінуўшчыны.
Продкамi не грэбуйце нiколi,
Дзяды - вытокі кожнага народа.
Францыск Скарына - выдатны прадстаўнік беларускай культуры эпохі адраджэння.
Літаратурная спадчына Сімяона Полацкага.
Беларускі "Златавуст" - Кірыла Тураўскі.
Сучасная беларуская паэзiя, яе тэмы i вобразы на прыкладзе творчасцi 2-3 паэтау
Тэма гiстарычнага мiнулага у сучснай беларускай прозе на прыкладзе двух-трох творау.
Тэма Вялiкай Айчынна вайны у сучаснаснай беларускай прозе на прыкладзе двух-трох творау.
Сучасная беларуская драматургiя, яе тэматыка, асаблiвасцi на прыкладзе двух-трох творау.
Сучасная беларуская проза, яе тэматыка, асноуныя героi на прыкладзе двух-трох творау.
Францыск Скарына i Мiкола Гусоускi -- выдатныя прадстаунiкi беларускай культуры 16 стагоддзя. Значэн
Беларуская літаратура.
Гісторыя беларускай літаратуры.
Панскі светапогляд і натуралогія
Сучасная беларуская паэзія.
Сучасная беларуская проза.
Мастацкія асаблівасці паэмы "Энеіда на-выварат".
Родная мова і яе значэнне.
Мова - духоўны скарб народа.
Паэма ”Энеіда навыварат” – мастацкае адлюстраванне сучаснасці.
Вобраз палясоўшчыка тараса ў паэме “Тарас на парнасе”
“Слова пра паход ігаравы” – паэтычны помнік рускага, беларускага і ўкраінскага народаў.
Подзьвіг і трагедыя Ф.Скарыны
Нябесная заступніца Беларусі Ефпасіння Полацкая
 
ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru